Kvarteret norr om Järnvägsparken

Kvarteret mellan Kvarngatan och Parkgatan i centrala Sunne planeras att byggas ut med fler bostäder och handelslokaler. Detaljplanen möjliggör nybyggnation av bostäder, centrumverksamheter och parkering.

Detaljplanens syfte är att ta fram en ny kvartersutformning som möjliggör högre utnyttjandegrad och som samtidigt tillgodoser en kvalitativ miljö för boende och besökare.

Med utbyggnad av kvarteret försvinner ett antal befintliga parkeringsplatser, samt att nytt parkeringsbehov uppstår i samband med nya bostäder och affärsverksamheter. För att tillgodose parkeringsbehovet finns möjlighet att anlägga en parkering i södra delen av Järnvägsparken.

Under planprocessen har planen har varit ute på samråd och granskning. Inkomna synpunkter från samråd och granskning finns sammanställda och kommenterade i dokumenten "samrådsredogörelse" och "granskningsutlåtande".