Så kan du påverka

Du som är berörd av ett detaljplaneförslag har också möjligheten att påverka dess innehåll. Du kan framföra dina åsikter under två tillfällen – samrådet och granskningen.

På respektive detaljplan anges perioden då du har möjlighet att lämna in synpunkter. Om detaljplanen antas och dina synpunkter inte blivit tillgodosedda kan du överklaga. Överklagandet skickas via kommunstyrelsen till mark- och miljödomstolen.

Du behöver inte vara direkt sakägare för att ha åsikter om en ny detaljplan. Du kan vara bostadsrättsinnehavare, hyresgäst, representera en förening eller myndighet som har ett intresse av förslaget.

Samråd

Ett samråd om en plan betyder att det under en period finns möjlighet för berörda att tycka till om planförslaget. Det kan vara både boende i området och allmänheten. Syftet är att samla in synpunkter och åsikter om den framtida utformningen. Under samrådet finns handlingarna tillgängliga här på webbplatsen, och i de flesta fall även på biblioteket i Sunne.

Det skickas alltid en samrådsremiss till alla som är berörda, kommunens nämnder och styrelser, länsstyrelsen, andra statliga myndigheter, intresseorganisationer med flera. Ibland hålls det även offentliga samrådsmöten, och ibland annonseras det om ärendet i lokaltidningar.

Om du inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om antagandet av en detaljplan.

Granskning

Under granskningsperioden har du möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget. I de flesta fall kan du ta del av granskningshandlingarna på biblioteket i Sunne. Om du inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om antagandet av en detaljplan.

Överklaga ett antaget beslut

För att överklaga ett planförslag ska du:

  • Tala om vilket beslut du överklagar, det görs genom att exempelvis ange nämnd och paragraf i protokollet.
  • Ange varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.
  • Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

För att överklagandet ska kunna prövas måste alla handlingar vara kommunen tillhanda senast tre veckor från den dag då ett tillkännagivande om justeringen av protokollet har satts upp på kommunens anslagstavla.

Om överklagandet kommit i rätt tid och beslutet inte ändras, skickas det vidare för prövning till mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till kommunstyrelsen:

Sunne kommun
1. Kommunstyrelsen
686 80 Sunne

Om du vill göra en ny detaljplan eller ändra en befintlig detaljplan kan du ansöka om planbesked hos kommunstyrelsen, som beslutar om planuppdrag. Du hittar vår ansökningsblankett i dokumentlistan längst ned på den här sidan.

Ansök om planbesked

Planprocessen regleras i första hand av plan- och bygglagen (PBL) 5 kapitlet.

Prövning om detaljplan får upprättas görs av kommunstyrelsen. Ansökan skickas till kommunstyrelsen. Den administrativa handläggningen under planprocessen utförs av miljö, plan och bygg.

Ett beslut om planbesked betalas av den som ansöker om planbesked. Avgiften är baserad enligt en fastställd taxa. Därefter påbörjas planarbetet och ett planavtal tecknas där kostnader och ansvar fördelas.