Revisionsgranskningar 2020-2022

Här presenteras de granskningar revisorerna gjort under perioden 2020-2022 och svar som ges av den granskade.

Granskningar 2022

 • Granskning av kommunstyrelsens uppsikt och ägarstyrning, KS/2022:415 
 • Gemensam granskning mellan Region Värmland och de värmländska kommunerna gällande palliativ vård, KS/2022:552
 • Årlig grundläggande granskning 2022, KS/2022:432
 • Revisorernas granskning av kommunens årsredovisning och bokslut 2021, KS/2022:322

Granskningar 2021

 • Granskning avseende kommunens arbete med strategisk kompetensförsörjning, KS/2022:84
 • Granskning av implementeringen av FN:s konvention om barnets rättigheter, KS/2021:340
 • Granskning av uppföljning och kontroll av försörjningsstöd, KS/2021:310
 • Granskning av samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre, KS/2020:328
 • Granskning av samverkan mellan region och kommun kring barn och unga med psykisk ohälsa, KS/2021:155

Granskningar 2020

 • Granskning av upphandling och inköp, KS/2021:264
 • Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen, KS/2020:556
 • Granskning av processen vid avyttringar av kommunala fastigheter, KS/2020:58
 • Granskning av kommunens aktivitetsansvar, KS/2020:404
 • Granskning av kommunens strategiska arbete med
  VA-verksamhet, KS/2020:57