Allmänna utskottet

Allmänna utskottet bereder ärenden som bland annat rör ekonomi, personal och samhällsplanering samt ärenden som rör kommunstyrelsens övergripande ledning och styrning.

Förutom att bereda ärenden har allmänna utskottet rätt att besluta i vissa frågor. Utskottet har också uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde.

Allmänna utskottets verksamhetsområden

Ärenden som behandlas berör i huvudsak:

  • Ekonomi, personal, organisation, IT
  • Samhällsbyggnad såsom detaljplaner, infrastruktur och säkerhet
  • Gator, renhållning, vatten, avlopp, köp och försäljning av fastigheter, kost
  • Kultur, näringsliv, sysselsättning, turism och fritid

Beslutsvägar

  • Allmänna utskottet beslutar i ärenden där rätten att besluta har lämnats över till utskottet.
  • Övriga ärenden förbereds och lämnas med förslag på beslut till kommunstyrelsen.
  • Innebär ärendet ett principiellt beslut eller är av större vikt ska det beslutas av kommunfullmäktige.

Kontaktuppgifter politiker

Kommunalråd:
Henrik Frykberger (M)