Krisledningsnämnden

Alla kommuner är skyldiga att ha en krisledningsnämnd. Nämndens uppgift är att fungera som kommunens ledningsfunktion vid extraordinära händelser i fredstid inom kommunens geografiska områdesansvar.

Krisledningsnämnden tar över verksamhet i kommunens nämnder och fattar beslut om det som är kopplat till den extraordinära händelsen. Syftet med nämnden är att skapa möjligheter till snabba politiska beslut.

Med extraordinär händelse menas en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner, och som kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Ordförande i krisledningsnämnden eller vice ordförande beslutar att nämnden ska träda i funktion vid en extraordinär händelse.

Kontaktuppgifter politiker

Kommunalråd:
Henrik Frykberger (M)