Stiftelser

Stiftelsen Sundsbergs gård

I juni 1976 togs beslut av kommunfullmäktige i Sunne kommun att köpa marken från Sundsbergs gård och bilda stiftelsen Sundsbergs gård. Beslutet grundades på en överenskommelse mellan Sunne kommun och makarna Birgitta och Tore Sjöqvist. Stiftelsens ändamål är att för all framtid förvalta och bevara Sundsbergs gård samt se till att fastigheten är tillgänglig för allmänheten på tider som stiftelsen har beslutat. 

Donationsstiftelser med egen styrelse

Stiftelsen Syskonen Perssons Donation till Lysviks vårdhem och kyrka samt Gräsmarks vårdhem

Lysvik

Stiftelsen skall ha till uppgift att förvalta fastigheten Östra Berga 1:78 i Lysviks socken samt att

a) med 2/3 av de medel som erhålles vid skogsförsäljning från angiven fastighet bestrida kostnader för underhåll men även nybyggnad av vårdhem samt för vård av på vårdhem i Lysvik intagna personer samt

b) med 1/3 av de medel som erhålles vid skogsförsäljning bestrida kostnader för underhåll och skötsel av kyrka och kyrkogård i Lysvik. Om så anses nödvändigt får de medel som vårdhemmet erhåller användas för bestridande av kostnader för vård eller dylikt åt gamla och sjuka som vistas i sina hem.

Gräsmark

Stiftelsens uppgift är att förvalta fastigheterna Timbonäs 1:38, 1:82 och 1:101 i
Gräsmarks socken samt med de medel som erhålles vid skogsförsäljning från angivna
fastigheter bestrida kostnader för underhåll, men även nybyggnad av vårdhem samt för
vård av på vårdhem i Gräsmark intagna personer.

Om så anses nödvändigt får de medel som vårdhemmet erhåller användas för
bestridande av kostnader för vård eller dylikt åt gamla och sjuka som vistas i sina hem.

Donationsstiftelser som förvaltas av kommunen

Stiftelsen Adolf och Emma Perssons fond

Ursprungligt ändamål enligt testamente: "Återstoden av vår behållna kvarlåtenskap, sedan stämpel och kvarlåtenskapsskatt utgått skall bilda en fond, varav 9/10 av årliga avkastningen skall tillfalla personer, som bo i kommunalt pensionärshem, såsom hjälp till renhållning, skötsel m.m. Härvid skola endast jordbrukare, jordbruksarbetare och skogsarbetare, som under sin krafts dagar skött sig bra i nykterhetshänseende och dessutom varit skötsamma och arbetsamma, komma ifråga. Med pensionärshem förstås icke ålderdomshem. Återstående tiondel av årliga avkastningen skall läggas till fondbeloppet. Under år då möjligen endast del av avkastningen tages i bruk, skall återstoden läggas till kapitalet." Ändamålet ändrat genom Kammarkollegiets beslut 1997-09-26: Avkastningen skall användas till att lämna stöd åt behövande pensionärer inom Sunne kommun, i första hand jordbrukare och fd jordbruks- och skogsarbetare inom Lysviks församling. De bör dessutom ha varit socialt skötsamma, bl a ur nykterhetssynpunkt.

Stiftelsen Erik Gustav Nilssons fond

Fondens årliga avkastning skall, efter ansökan, tillfalla mindre bemedlade, långvarigt sjuka eller handikappade inom Sunne kommun, företrädesvis inom Lysviks församling. Bidrag ur fonden bör lämpligen användas till sökandens yrkesutbildning. I ömmande fall skall dock bidrag kunna utgå utan att ovanstående villkor uppfyllts.

Stiftelsen Harry Nilssons donationsfond för Sjövik m.m.

Av fondens årliga avkastning skall det under nästföljande års 1:a kvartal utdelas 90 % medan resterande 10 % skall fonderas och läggas till fondens kapital. Det som skall utdelas (90 %) önskar jag fördelat enligt följande:

a. 1/3 skall tillfalla handikappade bosatta inom Lysviks församling och därvid fördelas till en eller flera efter vad som bedömes som lämpligt.

b. 1/3 skall tillfalla hjälpbehövande gamla och sjuka från Lysvik som är bosatta på Sjöviks vårdhem.

c. 1/3 skall tillfalla Sjöviks vårdhem att användas på lämpligt sätt för att främja alla boendes och personalens trivsel.

För den händelse att ingen lämplig mottagare finns vad avser a och/eller b ovan så skall följande gälla:

Den andel av avkastningen som enligt ovan skall tillfalla a och/eller b skall istället tillfalla Sjöviks vårdhem enligt c ovan, dock att vid sådant förhållande ej mer än 50 % av den årliga avkastningen skall tillfalla vårdhemmet. Överskjutande del av avkastningen skall fonderas och läggas till fondens kapital. För det fall att Sjöviks vårdhem skulle komma att upphöra, skall den del som tillfaller Sjöviks vårdhem enligt 4 c ovan istället tillfalla det eller de vårdhem där Lysviks gamla bosätter sig.

Stiftelsen Social Samfond 5 Lysvik

Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år. Disponibel avkastning skall användas till att lämna stöd åt behövande personer inom Lysviks församling. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.