Miljö- och bygglovsnämnden

Miljö- och bygglovsnämnden är kommunens myndighets- och tillsynsnämnd.

Miljö- och bygglovsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning inom bland annat miljö- och hälsoskydd, bygglov och för delar av räddningstjänstens områden. Nämnden ansvarar också för prövning och tillsyn inom livsmedels- och alkohollagen.

Bygg

Miljö- och bygglovsnämndens uppdrag inom plan- och bygglagens område omfattar frågor om bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked och adressättning (ej namngivning). I anslutning till dessa uppgifter har nämnden också obligatoriska myndighetsuppgifter om att genomföra bygg-, rivnings- och markåtgärder, obligatorisk ventilationskontroll samt tillsyn och ingripanden vid överträdelser m.m. Miljö- och bygglovsnämnden fattar beslut om dispens från strandskydd enligt miljöbalken.

Livsmedel

Miljö- och bygglovsnämndens uppdrag inom området innefattar frågor om prövning, tillsyn, kontroll och myndighetsutövning enligt angiven lagstiftning, samt annan lagstiftning med anknytning till livsmedelsområdet.

Lotterier

Nämnden ansvarar för tillsyn, kontroll och myndighetsutövning enligt angiven lagstiftning.

Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och bygglovsnämndens uppdrag inom området innefattar frågor om prövning, tillsyn, kontroll och myndighetsutövning enligt angiven lagstiftning, samt annan lagstiftning med anknytning till miljö och hälsoskyddsområdet. Uppdraget omfattar även myndighetsutövningen enligt vattenskyddsföreskrifter samt lokala föreskrifter utfärdade till skydd för hälsa och miljö.

Renhållning

Nämnden svarar för att meddela de undantag samt pröva de frågor om bortforsling av avfall enligt vad som förutom lag följer av kommunens renhållningsordning.

Räddningstjänst

Nämnden svarar för kommunens myndighetsutövning inom räddningstjänstens område enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) genom tillsyn, brandskyddskontroll och sotning samt genom tillsyn och tillståndsgivning enligt lag om brandfarlig och explosiv vara (LBE) samt tillstånd och tillsyn enligt förordning om brandfarlig och explosiv vara.

Skyltning och gaturenhållning

Miljö- och bygglovsnämndens ansvarar för tillsyn enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning avseende gaturenhållning, varaktig uppsättning utomhus av tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam, propaganda eller liknande ändamål.

Kontaktuppgifter politiker

Miljö- och bygglovsnämndens ordförande:
Per Börestam (M)