Bildningsutskottet

Bildningsutskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen och beslutar i vissa frågor. Ärendena handlar om barnomsorg och utbildning. Utskottet har också uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde.

Bildningsutskottets verksamhetsområden

I huvudsak behandlas ärenden som rör lärande:

  • Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
  • Grundskola och särskola
  • Gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning
  • Yrkeshögskola och uppdragsutbildningar

Beslutsvägar

  • Bildningsutskottet beslutar i ärenden där rätten att besluta har lämnats över till utskottet.
  • Övriga ärenden förbereds och lämnas med förslag på beslut till kommunstyrelsen
  • Innebär ärendet ett grundläggande beslut eller är av större vikt är det kommunfullmäktige som beslutar i ärendet

Kontaktuppgifter politiker

Bildningsutskottets ordförande:
Marianne Åhman (L)