Hur fungerar en kommun?

Kommunen ansvarar för viktiga samhällsfunktioner och service till invånarna. Bland annat skola och omsorg, men också till exempel trafik, renhållning, kultur och idrott. Kommunen måste göra vissa uppgifter, andra är frivilliga.

Sunne kommun styrs av politiker som har valts direkt av medborgarna. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ i den politiska organisationen. Vid sidan av den politiska organisationen finns en förvaltningsorganisation som ser till att besluten genomförs.

Politiska ledningen

Den politiska ledningen i Sunne kommun är kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Sunne kommun har valt en alternativ politisk organisation där kommunstyrelsen ansvarar för all kommunal verksamhet utom verksamheten som finns i de obligatoriska nämnderna miljö- och bygglovsnämnden, överförmyndarnämnden, valnämnden och krisledningsnämnden. Merparten av politikerna är fritidspolitiker som sköter sina uppdrag vid sidan av arbete eller studier.

Förvaltningsledningen

För att verkställa politiska uppdrag och beslut finns också en tjänstepersonsorganisation som leds av kommunchefen. Denna organisation är indelad i olika verksamhetsområden som leds av varsin verksamhetschef (samhällsbyggnadschef, socialchef och skolchef). För att stödja kärnverksamheterna finns också en kommunledningstab där de stödjande funktionerna inom ekonomi, HR, IT, kommunikation och kansli finns organiserade. Alla verksamhetsområden är i sin tur indelade i avdelningar/enheter där de kommunanställda arbetar med att förverkliga målen för kommunen som politikerna har beslutat om.

Grundläggande principer för all kommunal verksamhet

Av kommunallagen framgår de grundläggande principer som gäller för all kommunal verksamhet. 

 • likställighetsprincipen
 • lokaliseringsprincipen
 • självkostnadsprincipen
 • stöd till enskilda
 • förbud mot retroaktiva beslut

Dessa principer kommer att översiktligt beskrivas nedan.

Likställighetsprincipen

En kommun ska behandla sina invånare lika om det inte finns sakliga skäl för annat. Vi har exempelvis taxor som gäller lika för alla.

Lokaliseringsprincipen

Denna princip anger att en kommunal åtgärd måste vara knuten till kommunens geografiska område eller invånare för att vara laglig.

Självkostnadsprincipen

Kommunen inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot de verkliga kostnaderna för verksamheten.

Förbud mot stöd till enskilda

Kommuner får inte ge understöd till enskilda om det inte framgår av en särskild lag att detta är tillåtet. En sådan lag är till exempel socialtjänstlagen som innebär att kommunen ska lämna bidrag och stöd till enskilda och familjer som har rätt till hjälp.

Förbud mot retroaktiva beslut

En kommun får inte fatta beslut som gäller förfluten tid. Retroaktivitetsförbudet gäller endast beslut som är till nackdel för medlemmarna.

Det kommunala självstyret

Kommunen bestämmer själv hur resurserna ska fördelas och hur arbetsuppgifterna ska hanteras. Detta kallas för att vi har ett kommunalt självstyre i Sverige. Kommunen har rätt att ta ut skatt från kommuninvånarna för att finansiera sin verksamhet. Kommunalskatten står för den största delen av kommunens intäkter.

Kommunallagen, förvaltningslagen och lagarna om offentlighet och sekretess styr vårt arbete med ärenden, beslut och övrig administration. Det finns också lagar för olika verksamhetsområden, som till exempel skollagen, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Obligatoriska kommunala uppgifter

Kommunen har verksamheter som enligt lagen måste erbjudas till kommuninvånarna.

Det här måste kommunen erbjuda:

 • Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Hälso- och sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med Region Värmland)
 • Bostadsförsörjning
 • Gator
 • Överförmyndarverksamhet
Frivilliga kommunala uppgifter

Det här är frivilligt för kommunen att erbjuda:

 • Öppen förskola
 • Fritidsverksamhet
 • Byggande av bostäder
 • Energi
 • Hälso- och sjukvård i hemmet
 • Sysselsättning
 • Näringslivsutveckling
 • Kultur
 • Konsumentrådgivning
 • Kultur och evenemang