Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens politiska ledningsgrupp och ansvarar för att leda och samordna den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen kan beskrivas som kommunens regering.

Kommunstyrelsen med 11 ledamöter och 22 ersättare ansvarar bland annat för kommunens ekonomi, personalpolitik med mera.

  • Styrelsens uppgifter innebär också uppsikt över kommunens bolag.
  • Kommunstyrelsen bereder ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige. Styrelsens funktion är att göra prioriteringar på såväl lång som kort sikt.
  • Kommunstyrelsen ska verkställa fullmäktiges beslut och fullgöra det som fullmäktige lämnat över till dem.
  • Gruppen leds av ordföranden som också är kommunalråd.

Ärenden bereds i utskott

Till kommunstyrelsen är knutet tre utskott, allmänna utskottet, bildningsutskottet och socialutskottet som bereder de ärenden som ska behandlas av kommunstyrelsen.

Kontaktuppgifter politiker

Kommunalråd:
Henrik Frykberger (M)