Nämnder

I nämnderna sitter förtroendevalda politiker som är utsedda av kommunfullmäktige.

Nämndernas viktigaste uppgift är att bryta ner de övergripande politiska målen, som fastställts av kommunfullmäktige, till det egna ansvarsområdet.

Fördelningen av platser i en nämnd motsvarar majoritetsförhållandet i fullmäktige.

I Sunne kommun finns fyra nämnder:

  • Krisledningsnämnd
  • Miljö- och bygglovsnämnd
  • Valnämnd
  • Överförmyndarnämnd