Överförmyndarnämnden

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Sunne kommun har en överförmyndarnämnd.

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att säkerställa att barn och vuxna som inte själva kan ta hand om sig inte missgynnas varken ekonomiskt eller rättsligt. För att uppnå det rekryterar verksamheten gode män, förvaltare och förmyndare till de personer som behöver en ställföreträdare. Nämnden utövar tillsyn och granskar det arbete som de gode männen, förvaltarna och förmyndarna utför.

Verksamheten regleras i huvudsak av bestämmelserna i föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen.

Kontaktuppgifter politiker

Överförmyndarnämndens ordförande:
Eva Michel Edgren (L)