Socialutskottet

Socialutskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen och beslutar i vissa frågor. Ärendena handlar om stöd och omsorg. Utskottet har också uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde.

Socialutskottets verksamhetsområden

Områden som behandlas är stöd till barn och unga, familj, vuxna och äldre, stöd till personer med funktionsnedsättning och stöd till anhöriga.
Andra områden är hjälpmedel och rehabilitering, bo hemma, särskilda boenden, hälsa och sjukvård, råd och stöd gällande ekonomi.

Beslutsvägar

  • Socialutskottet fattar beslut i ärenden där rätten att besluta har lämnats över till utskottet
  • Övriga ärenden förbereds och lämnas med förslag på beslut till kommunstyrelsen
  • Innebär ärendet ett grundläggande beslut eller är av större vikt är det kommunfullmäktige som beslutar i ärendet

Kontaktuppgifter politiker

Socialutskottets ordförande:
Åsa Waldenström (M)