Revisorer

Den kommunala revisionen som består av minst 5 revisorer har ett viktigt demokratiskt ansvar och granskar kommunens ekonomi och verksamhet.

Den förtroendevalda revisorns uppdrag är att med oberoende, saklighet och integritet granska verksamheterna i kommunstyrelsen, nämnder och styrelser i kommunala bolag och stiftelser. Granskningsområdet täcker alla kommunens verksamheter utom fullmäktige.

Gruppen är oberoende och gör sin granskning på uppdrag av kommunfullmäktige. Därför kan man säga att den gör sin granskning på uppdrag av medborgarna.

Granskningen görs oberoende och självständigt i förhållande till såväl kommunstyrelsen som nämnderna. Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till kommunfullmäktige. Där redogörs för granskningen av föregående budgetårs olika verksamheter.

I revisionsberättelsen finns ett särskilt utlåtande om ansvarsfrihet ska beviljas. Revisorerna kan också rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse.

Kontaktuppgifter politiker

Kommunrevisionens ordförande:
Fredrik Stodne (C)