Ansökan om rivningslov och anmälan om rivning beskrivs på den här sidan.

När behövs ett rivningslov och när görs en anmälan om rivning?

Rivningslov krävs inom områden med detaljplan för att riva byggnader eller delar av byggnader. En rivningsanmälan ska alltid göras, även i de fall då rivningslov inte krävs med undantag för komplementbyggnader och bygglovfria ekonomibyggnader.

Handlingar som ska bifogas till din rivningsanmälan

  • Till en rivningsanmälan ska du bifoga en rivningsplan över hur rivningsmaterialet kommer att hanteras
  • En underrättelse till miljö- och byggenheten om vem som är kvalitetsansvarig för rivningsarbetet

Lagar och föreskrifter

  • Plan- och bygglagen, PBL, reglerar vad som gäller när du vill riva

Så behandlas ditt ärende

  1. Ansökan skickas in av dig, se kontaktinformation under rubriken Kontakt 
  2. Vi granskar din ansökan
  3. Du får besked om anmälan

Handläggningstid

  • Tio veckor om du lämnat in fullständig ansökan

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas. Första instans är länsstyrelsen. Information om hur man överklagar skickas med beslutet.