Miljöfarlig verksamhet

När användning av mark, byggnader eller anläggningar kan orsaka en negativ påverkan på miljö och hälsa så räknas det som en miljöfarlig verksamhet. Verksamheter som genererar utsläpp, buller, strålning, avfall- och kemikaliehantering är några exempel.

När du ska starta, driva eller ändra en miljöfarlig verksamhet så behöver du söka tillstånd eller göra en anmälan. Det är viktigt att du gör anmälan och ansökan i god tid för att hinna få den godkänd innan du ska öppna din verksamhet.

Olika typer av anläggningar

Miljöfarlig verksamhet delas in i olika typer av anläggningar, och har olika anmälningsplikt eller regler därefter.

C-anläggningar

En verksamhet som ofta har relativt liten miljöpåverkan. Exempel på verksamhet är lantbruk utan djur, bensinstationer och sjukhus. C-anläggningar behöver anmälas till kommunens miljö- och byggenhet. De har då en handläggningstid på sex veckor från och med att komplett anmälan kommit in. 

B-anläggningar

En B-anläggning behöver tillståndsprövas av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Exempel på verksamhet är lantbruk med djurhållning, avloppsreningsverk, vindkraftsanläggningar och många industrianläggningar.

Läs mer om prövning av miljöfarlig verksamhet på Länsstyrelsen Värmland.

A-anläggningar

Är verksamheter som oftast har omfattande miljöpåverkan, och måste därför tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen. Det kan vara verksamheter så som pappersindustri, stora energianläggningar och oljeraffinaderier.