Regler för buller

Buller är ett oönskat ljud som kan komma från trafik, industrier, evenemang eller liknande. En del buller är svårt att undvika, men genom att minimera oljud så mycket det går kan vi skapa ett Sunne där alla trivs.

Idag vet vi att buller, förutom att störa vår vardag, också kan påverka vår hälsa negativt. Ibland går det inte att undvika ett visst oljud, vilket vi då får acceptera, men vi har alla ett ansvar att störa de i vår närhet så lite som möjligt.  

Buller inom verksamheter

Bedriver du verksamhet är du enligt lag ansvarig för att inte utsätta de i din omgivning för störningar eller andra olägenheter. Du behöver också utreda eventuella bullerstörningar som orsakas av din verksamhet, samt själv bekosta om åtgärder behöver göras för att sänka bullernivån.

Läs mer om buller på boverket.se

Exempel på buller inom verksamhet:

  • Högljudda fläktar
  • Buller vid bygg- och rivningsarbeten
  • Industribuller
  • Musik från exempelvis restaurang eller barer.

Egenkontroll

Enligt miljöbalken ska du som bedriver verksamhet föra egenkontroll, där ni sätter upp rutiner för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens krav på hänsyn till hälsa och miljö.

Om du känner dig störd av buller

En del buller är svårt att undvika, som vid exempelvis ett bygge i din närhet, och ibland behöver man acceptera att ett oljud kan pågå under en period. Om du känner dig störd av bullret är det ofta bäst att kontakta den ansvarige för verksamheten i första hand, för att finna en lösning och en förståelse för varandra. 

Åtgärdas inte bullret kan du vända dig till miljö- och byggenheten på kommunen. De gör då en bedömning och återkopplar till dig med en lösning.