Verksamhetskontroller

En verksamhetskontroll innebär att ansvarig på kommunen gör en tillsyn av verksamheter för att se att de följer de lagar och regler som finns. Syftet är att främja säkerhet, hälsa och miljö. För kommunen och invånarnas bästa helt enkelt.

Miljö- och byggenheten kontrollerar en rad olika verksamheter utifrån bland annat miljöbalkens krav och livsmedelslagstiftningen. De ser så att verksamheterna följer gällande lagar och regler, och att en fungerande egenkontroll finns för de verksamheter som behöver det.

Kostnader

En avgift tas ut för den tillsyn och verksamhetskontroller som genomförs av kommunen. Vad avgiften ligger på varierar mellan olika branscher, och bestäms efter en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.