Fristående verksamhet

För att starta och driva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg behöver huvudmannen ansöka om detta.

Verksamheten godkänns av kommunen när den uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som ställs på motsvarande offentlig verksamhet. Kommunen ger också bidrag till godkänd verksamhet.

Vill du servera mat i verksamheten gäller dessutom särskilda krav för livsmedelshantering. Läs mer om vilka regler som gäller vid livsmedelshantering.

Verksamhetsformer

Förskola

Verksamheten vänder sig till barn från 1 års ålder. Förskolan är en egen skolform och omfattas av begreppen utbildning och undervisning.

Fritidshem

Verksamheten vänder sig till barn i förskoleklass upp till 13 års ålder och är ett komplement till utbildningen i skolan. 

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg vänder sig till barn i samma åldrar som förskola och fritidshem och kan bedrivas i personalens egna hem eller i en särskild lokal. 

Flerfamiljssystem innebär att 2–3 familjer, med sammanlagt minst fem barn, går samman och anställer en barnskötare eller förskollärare som tar hand om barnen i familjernas hem.

Driva fristående verksamhet

För att bedriva fristående förskola, fritidhem eller pedagogisk omsorg med kommunalt bidrag i Sunne kommun ställs det vissa krav. Inom alla verksamhetsformer är det den inre ägar- och ledningskretsen som ansvarar för att uppfylla krav, lagar och andra föreskrifter för verksamhetsformen.

För att godkännas för aktuell verksamhetsform krävs det att verksamheten bedöms ha förutsättningar att följa samtliga föreskrifter som gäller för utbildningen samt att huvudmannen motsvarar kraven enligt kommunens riktlinjer för ägar- och ledningsprövning.

Olika former av huvudmannaskap
 • Föräldrakooperativ
  En sammanslutning av föräldrar som gemensamt äger och driver verksamheten.
 • Personalkooperativ
  Personalen som arbetar i verksamheten äger och driver densamma.
 • Ideell organisation
  En verksamhet som bedrivs av en etablerad ideell organisation med exempelvis facklig, politisk, religiös, idrottslig eller kulturell verksamhet.
 • Andra organisationsformer
  Verksamheten bedrivs som exempelvis enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag.

Ansökan

Ansökan om godkännande görs till kommunstyrelsen i Sunne kommun. Tänk på att göra ansökan i god tid innan verksamheten beräknas starta. Du hittar ansökningshandlingar i kommunens e-tjänstportal. 

Även du som redan driver en verksamhet, men som önskar göra förändringar, behöver meddela kommunstyrelsen. Det gäller förändringar av lokaler så väl som driftsform.

Godkännande

Ett slutgiltigt godkännande kan lämnas först när komplett ansökan med samtliga bilagor (alltså när även bilagor för lokal och personal är inlämnade) och eventuellt kompletterande uppgifter hanterats. Det är kommunstyrelsen som godkänner ansökan.

Tillsyn från kommunen

Kommunen har enligt skollagen tillsynsansvar över den utbildningsverksamhet som vi beviljat godkännande för. Syftet med tillsynen är att kontrollera att verksamheten uppfyller och följer satta krav, lagar och andra föreskrifter. Det innefattar även Sunne kommuns riktlinjer för godkännande och bidrag. Tillsynen innebär också ett förebyggande arbete genom att ge råd och vägledning, så att huvudmannen själv kan upptäcka och rätta till eventuella fel och brister.

Anmäl även till miljö- och byggenheten

Av hälsoskyddsskäl behöver du även anmäla verksamheten till miljö- och byggenheten. Alla skolor, förskolor och fritidshem är skyldiga att arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Det kallas egenkontroll och hjälper er att tidigt upptäcka fel i verksamheten, lokalen eller på utrustningen. Miljöförvaltningen ska ha er anmälan senast sex veckor innan du planerar att starta verksamheten. 

Anmälan till miljö- och byggenheten görs via deras e-tjänst.