Sanering av PCB

Polyklorerade bifenyler, förkortat PCB, är ett samlingsnamn för en grupp miljö- och hälsoskadliga kemikalier som kan finnas i produkter och byggnader. Det är viktigt att kontrollera och sanera för att minimera de risker som PCB medför.

Att använda sig av PCB blev förbjudet år 1978, men då det tar lång tid att bryta ned dessa ämnen så är det viktigt att kontrollera och sanera. PCB användes framför allt inom elektrisk utrustning och isoleroljor samt inom byggmaterial.

Exempel på utrustning och material som kan innehålla PCB:

  • Fogmassor
  • Isolerrutor
  • Kondensatorer
  • Vissa plastbaserade golv
  • Isoleroljor
  • Viss elektrisk utrustning.

Kommunen ansvarar för tillsyn över hur PCB hanteras i byggnader och utrustning, medan Naturvårdsverket beslutar om dispenser och tillstånd att dekontaminera utrustning. 

Kontrollera

Du som äger en fastighet som byggdes mellan 1956 och 1978 ansvarar för att en inventering av fog- och golvmassor görs, för att kontrollera att det inte innehåller miljö- och hälsofarlig PCB.

Reglerna för sanering vänder sig till dig som äger flerfamiljshus, en- och tvåbostadshus som ägs av fysiska personer berörs inte.

Sanera

Om det upptäcks PCB i din fastighet, utrustning eller mark så måste det snabbt tas om hand om. Miljö- och byggenheten på Sunne kommun informerar hur du ska gå till väga.

Huvudprincipen är att den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet som bidragit till föroreningen har ansvar att sanera.

Sanering av PCB räknas som en miljöfarlig verksamhet enligt förordning (2007:19) om PCB m.m. Anmälan om sanering ska göras senast tre veckor före start. Läs mer om miljöfarlig verksamhet.