Cisterner

En cistern är en behållare för exempelvis eldningsolja. De blir med tiden ofta utsatta för angrepp och riskerar läckage, där mindre läckage kan vara svåra att upptäcka. Det är därför viktigt att göra regelbundna kontroller.

Du som hanterar brandfarliga vätskor eller spilloljor ansvarar för att hanteringen inte leder till förorening av mark och vatten eller påverkar människors hälsa. Du behöver därför arbeta förebyggande för att undvika spill och utsläpp, både vid felaktig hantering eller olycka.

Besiktning

Besiktning och kontroll av en cistern ska utföras av ett företag som godkänts av SWEDAC. Kontrollrapporten du får ska finnas tillgänglig tills dess att cisternen tas ur bruk, och ska kunna uppvisas vid förfrågan för tillsynsmyndigheten.

  • K-cisterner
    En cistern där både cistern och rörledningar är korrosionsskyddade. Utanför vattenskyddsområde eller inom vattenskyddsområde med sekundärt skydd görs besiktningen vart tolfte år. Inom vattenskyddsområde utan sekundärt skydd görs besiktningen vart sjätte år.
  • S-cistern
    En cistern som saknar korrosionsskydd. Utanför vattenskyddsområde eller inom vattenskyddsområde med sekundärt skydd görs besiktningen vart sjätte år. Inom vattenskyddsområde utan sekundärt skydd görs besiktningen vart tredje år.
  • Inomhus
    En K-cistern som är ingjuten i golvet klassificeras som en S-cistern och ska kontrolleras därefter. 
Installation

Information och blanketter om installation av cisterner finner du längst ned på den här sidan. För cisterner på över 10 kubikmeter måste du söka bygglov. Handlingarna ska lämnas in i två exemplar. Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta miljö- och byggenheten för rådgivning.

Yrkesmässig hantering

Vid yrkesmässig hantering och vid hantering av stora mängder brandfarliga varor krävs tillstånd. För att beviljas tillstånd ställs det krav på att lokalen eller anläggningen är ändamålsenligt anpassad ur brandsäkerhetssynpunkt. 

Skrotning

En cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras, cisternen ska därefter avlägsnas. Det är viktigt att du även tar bort påfyllnadsrör och avluftningsledning så inte cisternen fylls på igen av misstag. Cisterner som står ovan mark, här räknas även gårdscisterner och farmartankar, får endast flyttas efter att de blivit tömda och rengjorda.

Om cisternen inte tas bort efter tömning och rengöring så måste du fortsatt göra återkommande kontroller, även om den inte används.

Du måste skriftligen informera miljö- och byggenheten samt tillsynsmyndigheten vid skrotning av en cistern.

Vid läckage

Sker läckage från cisternen ska du genast kontakta räddningstjänsten för sanering och sedan meddela miljö- och byggenheten om vad som hänt.

Kontaktuppgifter för:

Räddningstjänsten

Miljö- och byggenheten