Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs genom allmänna val vart fjärde år. Fullmäktige sammanträder en gång i månaden. Du kan lyssna via vår webbradio. Länken hittar du under rubriken Länkar.

Kommunfullmäktiges uppdrag

  • Kommunens högsta beslutande organ
    Kommunfullmäktige är kommunens riksdag, vårt högsta beslutande organ och fattar beslut om mål och riktlinjer som har betydelse för den kommunala verksamheten i stort. De flesta ärenden som fullmäktige beslutar om, har först behandlats i kommunstyrelsen och nämnderna.
  • Kommunens budget
    Kommunfullmäktige fastställer kommunens budget och beslutar hur mycket kommunalskatt invånarna i kommunen ska betala. Det är även kommunfullmäktige som fastställer taxor och avgifter, till exempel för vatten och avlopp.
  • Nämnder, ledamöter och revisorer
    Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter och ersättare till nämnderna och kommunstyrelsen samt utser revisorer som granskar kommunens verksamhet.

De 41 ledamöterna väljs av medborgarna i kommunalval vart fjärde år. Information om ledamöterna hittar du under rubriken Politiker i Sunne.

Sammanträden och protokoll

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i varje månad (utom januari, juli och augusti), klockan 19.00 i Frykensalen, biblioteket i Sunne. Dessa sammanträden är offentliga, så alla är välkomna att närvara.

Alla sammanträden utom i juli inleds med allmänhetens frågestund, då medborgare har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige.  Du kan också lämna medborgarförslag. Läs mer om hur du kan påverka politiken under sidan Du kan påverka politiken. Se under rubriken Länkar.   

Det finns utförliga regler för hur kommunfullmäktiges sammanträden ska gå till, vilka som har rätt att yttra sig, ställa frågor, interpellationer med mera. Detta finns inskrivet i en särskild arbetsordning, Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sunne kommun. Du hittar den under rubriken Dokument. I kommunfullmäktiges arbetsordning finns också regler för allmänhetens frågestund, regler för medborgarförslag och etiska riktlinjer för förtroendevalda i Sunne kommun.

Du kan se vilka ärenden som ska behandlas i kallelsen som publiceras på vår webbplats senast en vecka före varje möte. Du hittar sammanträdestider, föredragningslistor och protokoll under rubriken Länkar.

Webbradio

Fullmäktiges sammanträden direktsänds i Radio Fryksdalen, på frekvensen 100,6 MHz och som webbradio. Länk till webbradion hittar du i högermarginalen. Där går det även att lyssna på sammanträdena i efterhand.

Kontakt

Karl-Johan Adolfsson
kommunfullmäktige
E-post: karl-johan.adolfsson@sunne.se
Tel: 070-371 32 35

Gert Dahlberg
kommunfullmäktige 1:e vice ordf, socialutskottet ordf,  kommunstyrelsen
E-post: gert.dahlberg@sunne.se
Tel: 070-36 11 222

Fredrik Andersson
kommunfullmäktige ordföranden , bildningsutskottet vice ordf,
E-post: fredrik.andersson@sunne.se
Tel: 070-334 76 92

Anna Bryntesson
kommunsekreterare
E-post: anna.bryntesson@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne