Bildningsutskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen och beslutar i vissa frågor. Ärendena handlar om barnomsorg och utbildning. Utskottet har också uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde.

Bildningsutskottets verksamhetsområden

I huvudsak behandlas ärenden som rör lärande:

  • Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
  • Grundskola och särskola
  • Gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning
  • Yrkeshögskola och uppdragsutbildningar

Beslutsvägar

  • Bildningsutskottet beslutar i ärenden där rätten att besluta har lämnats över till utskottet
  • Övriga ärenden förbereds och lämnas med förslag på beslut till kommunstyrelsen
  • Innebär ärendet ett grundläggande beslut eller är av större vikt är det kommunfullmäktige som beslutar i ärendet

Under rubriken Kontakt ser du bildningsutskottets ordförande och kontaktuppgifter till bildningsutskottet. Där hittar du också kontaktuppgifter till samtliga politiker. 

Kontakt

Freddy Kjellström
bildningsutskottet ordf, Sunne Fastighets AB ordf, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
E-post: freddy.kjellstrom@sunne.se
Tel: 070-191 81 47

Fredrik Andersson
kommunfullmäktige 2:e v ordf, bildningsutskottet vice ordf
E-post: fredrik.andersson@sunne.se
Tel: 070-334 76 92


E-post: kommun@sunne.se
Tel: 0565-160 34
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Bildningsutskottet, 686 80 Sunne