Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ under kommunfullmäktige. Styrelsens uppgift är att styra och samordna den totala kommunala verksamheten och bereda ärenden för kommunfullmäktige.

Vackra blommor i Sunnes parker är en fröjd för ögat

Kommunstyrelsen med elva ledamöter ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen har också ett övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Styrelsens uppgifter innefattar även uppsikt över kommunens bolag.

Kommunstyrelsen bereder ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige. Styrelsens funktion är att göra prioriteringar på såväl lång som kort sikt.

Kommunstyrelsen ska verkställa fullmäktiges beslut och fullgöra det som fullmäktige lämnat över till dem.

Se under rubriken Kontakt för namn på ordförandena i kommunstyrelsen. Under rubriken Kontakt finns också kontaktuppgifter till samtliga politiker. 

Kommunstyrelsen - kommunens regering

Kommunstyrelsen lämnar förslag i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Det är kommunstyrelsen som verkställer de beslut som fullmäktige fattar. Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi.

Det är kommunfullmäktige som väljer de elva ledamöterna och de ersättare som ingår i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen väljer i sin tur ledamöter och ersättare till de tre utskotten.

Kontakt

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Tobias Eriksson
kommunfullmäktige,  kommunstyrelsen 1:e vice ordförande, allmänna  utskottet ordförande, krisledningsnämnden
E-post: tobias.eriksson@sunne.se
Tel: 070-185 02 82
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Henrik Frykberger
kommunstyrelsen 2:e vice ordf, krisledningsnämnden vice ordf, allmänna utskottet vice ordf, kommunfullmäktige
E-post: henrik.frykberger@sunne.se
Tel: 0565-160 42, 073-071 79 45