Styrning och ledning

Här presenteras styrande dokument som är kommunövergripande. Några berör förvaltningens interna processer men även tunga framåtsyftande dokument som kommunstrategin.

 

Kommunikation

 • IT-strategi för Sunne kommun
 • IT-infrastruktur-program Sunne kommun
 • IT-säkerhetspolicy
 • Telefonpolicy för Sunne kommun
 • Kommunikationspolicy
 • Riktlinjer för Sunnemodellen – ett verktyg för dialog samt handbok för medborgardialog i Sunne kommun
 • Grafisk profil för Sunne kommun
 • Strategi för sociala medier
 • Policy för kontakter med massmedia

HR

 • Arbetsmiljöpolicy för Sunne kommun
 • Policy för hedersgåva, avgångsgåva samt uppvaktning av anställda i Sunne kommun
 • Husdjurspolicy för anställda i Sunne kommun
 • Rutiner för fördelning av arbetsmiljöuppgifter
 • Pensionspolicy med - riktlinjer för pensionslösningar i samband med avgång, - alternativ pensionslösning och löneväxling till pension - KAP-KL
 • Riktlinjer och rutiner gällande trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier
 • Riktlinjer och rutiner för bisyssla i Sunne kommun, bisysslor
 • Handlingsprogram vid missbruksproblem
 • Policy vid arbetsanpassning /rehabilitering
 • Handlingsplan vid hot och våld - olycks-/tillbudsrapport och Rapport om hot och våld
 • Rekryteringsprocessen

Ekonomi

Upphandling

Kost

 • Kostpolicy
 • Riktlinjer för upphandling av livsmedel