Styrning och ledning

Här presenteras styrande dokument som är kommunövergripande. Några berör förvaltningens interna processer men även tunga framåtsyftande dokument som kommunstrategin.

 

Kommunikation

HR

Ekonomi

Upphandling

Kost

  • Kostpolicy
  • Riktlinjer för upphandling av livsmedel