Styrdokument inom stöd och omsorg

Här presenteras styrande dokument som rör socialtjänsten område.

Övergripande

Individ och familjeomsorgen

  • Handlingsplan för våld i nära relationer
  • Riktlinjer för handläggning samt samverkan kring barn och unga som riskerar att fara illa - individ- och familjeomsorgen, IFO
  • Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
  • Riktlinjer för vuxna med missbruk/beroendeproblematik
  • Lokal handlingsplan hot och våld - Individ och familjeomsorgen
  • Lokal arbetsmiljöpolicy för individ och familjeomsorgen
  • Handlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling - Individ och familjeomsorgen

LSS

  • Riktlinjer för bostad med särskild service/gruppbostad för vuxna inom LSS
  • Riktlinjer för bedömning vid personlig assistans

Vård och omsorg

AME