Styrdokument inom stöd och omsorg

Här presenteras styrande dokument som rör socialtjänsten område.

Övergripande

 • Riktlinjer för anhörigstöd i Sunne kommun för personer över 18 år
 • Riktlinjer för boendestöd i Sunne kommun
 • Riktlinje för Lex Sarah

Individ och familjeomsorgen

 • Handlingsplan för våld i nära relationer
 • Riktlinjer för handläggning samt samverkan kring barn och unga som riskerar att fara illa - individ- och familjeomsorgen, IFO
 • Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
 • Riktlinjer för vuxna med missbruk/beroendeproblematik
 • Lokal handlingsplan hot och våld - Individ och familjeomsorgen
 • Lokal arbetsmiljöpolicy för individ och familjeomsorgen
 • Handlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling - Individ och familjeomsorgen

LSS

 • Riktlinjer för bostad med särskild service/gruppbostad för vuxna inom LSS
 • Riktlinjer för bedömning vid personlig assistans

Vård och omsorg

AME