Utbildning och barnomsorg

Här presenteras styrande dokument som rör barnomsorg och skolområdet.

Övergripande

Barnomsorg

 • Sunne kommuns regler för plats och avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
 • Riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg

Skola

 • Sunne kommuns riktlinjer för skolskjuts
 • Riktlinjer för skolpliktbevakning i Sunne kommun
 • Plan för Sunne kommuns introduktionsprogram
 • Kvalitets- och utvecklingsplan för Elevhälsans medicinska del 2019-2022
 • Handlingsplan för mottagande av nyanlända elever i Sunne kommun
 • Riktlinjer för tilläggsbelopp
 • Riktlinjer för ersättning för extraordinärt särskilt stöd

Bidrag

 • Bidrag för gymnasieelevers resor 2023
 • Inackorderingsbidrag för gymnasieelever 2023