Taxor och avgifter

Här presenteras de taxor och avgifter som kommunen har beslutat att ta ut.

Övergripande

 • Avgifter för kopiering och laminering, KS/2006:182
 • Administrativ kostnad för betygsavskrifter, KS/1993:29
 • Avgifter för simskola och motionssim
 • Kulturskoleavgift
 • Avgifter biblioteket
 • Kostavgifter (elevboende och hemtjänstkunder)
 • Taxa inom ram för plan- och bygglagen under kommunstyrelsens verksamhet

Bygga, bo och miljö

Mark och trafik

 • Avgifter och prissättning för Sunne kommuns mark 2024
 • Avgifter för brott mot lokala trafikföreskrifter KS/2012:428

  1. Avgiften för olovlig parkering inom Sunne tätort höjs till 600 kronor vid överträdelse avseenden uppställning på plats reserverad för fordon med särskild parkeringstillstånd för rörelsehindrad.
  2. Avgiften för övriga förseelser enligt § 1 förordning om felparkeringsavgifter höjs till 300 kronor. 

Samhällsplanering

 • Plan- och karttaxa

Vatten, avlopp och avfall

Miljö och hälsa

Bygg

 • Plan och bygglovstaxa

Utbildning och barnomsorg

Stöd och omsorg

 • Avgifter LSS och SOL

Samhällsskydd och säkerhet

 • Taxa för Sunne kommuns tillsyn i enlighet med
  -lag om skydd mot olyckor (2003:778) samt
  -lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011)
 • Taxa för brandskyddskontroll, KS/2004:316
 • Taxa räddningstjänsten
 • Sotningstaxa