Taxor och avgifter

Här presenteras de taxor och avgifter som kommunen har beslutat att ta ut.

Övergripande

 • Avgifter för kopiering och laminering
 • Administrativ kostnad för betygsavskrifter
 • Priser kostenheten - avgifter måltider

Bygga, bo och miljö

Mark och trafik

 • Avgifter och prissättning för Sunne kommuns mark
 • Avgifter för brott mot lokala trafikföreskrifter

Samhällsplanering

 • Plan- och karttaxa

Vatten, avlopp och avfall

Miljö och hälsa

Bygg

 • Plan och bygglovstaxa

Utbildning och barnomsorg

Stöd och omsorg

 • Avgifter Hälso- och sjukvård
 • Hemtjänstpeng och självkostnadspris

Samhällsskydd och säkerhet

 • Taxa för Sunne kommuns tillsyn i enlighet med
  -lag om skydd mot olyckor (2003:778) samt
  -lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011)
 • Taxa för brandskyddskontroll
 • Taxa räddningstjänsten
 • Sotningstaxa