Bygga, bo och miljö

Här presenteras styrande dokument som rör mark, trafik, klimat, miljö, byggande, samhällsplanering samt vatten, avlopp och avfall.

Lokala föreskrifter

Mark och trafik

 • Policy och riktlinjer för Sunne kommuns mark - fastigheter, arrende, nyttjanderätt, jordbruksmark - användning kommunens mark, nyttjande kommunal mark
 • Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal
 • Parkeringsövervakning
 • Hastighetsplan för Sunne tätort
 • Parkeringspolicy

Klimat 

Samhällsplanering

Vatten, avlopp och avfall

Miljö och hälsa

 • Antagna lokala föreskrifter – skydd av människors hälsa och miljö
 • Tillsynsplan miljöbalken
 • Kontrollplan för livsmedel 2021–2023
 • Tillsynsplan alkohol och tobak
 • Riktlinjer för serveringstillstånd - försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel 
 • Vedeldningspolicy
 • Riktlinje för bedömning av små avlopp i Sunne kommun
 • Riktlinje för bedömning av djur som inte anses vara sällskapsdjur inom detaljplanerat område

Bygg

 • Skyltpolicy
 • Tillsynsplan Plan- och bygglagen