Samhällsskydd och säkerhet

Här presenteras styrande dokument som rör samhällsskydd och säkerhet.
  • Program för kommunens krisberedskap 2019–2022, 2023
  • Handlingsplan för perioder av extrem hetta i Sunne kommun
  • Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
  • Ledningsplan för extraordinär händelse/allvarlig störning 2019-2022
  • Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022 (enligt lagen om extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap) - krisberedskap
  • Övnings- och utbildningsplan för kommunens krisberedskap 2019-2022
  • Kriskommunikationsplan
  • Säkerhetspolicy med riktlinjer för Sunne kommuns verksamheter
  • Informationssäkerhetspolicy för Sunne kommun

Räddningstjänst