Räddningstjänsten utövar tillsyn för att titta på efterlevnaden av delar av Lag om skydd mot olyckor samt delar av Lag om brandfarliga och explosiva varor.

Fastighetsägare och verksamhetsansvariga har ansvar för att det finns ett skäligt brandskydd. Vid tillsyn som görs av räddningstjänst kan dokumentation begäras ut.
Det är kommunerna som avgör vilka verksamheter, hur ofta, samt hur tillsynerna ska genomföras. Lagstiftningarna klargör inte vilka verksamheter som omfattas av tillsyn.
Läs mer om ansvaret för brandskydd på MSB´s webbplats:

Planerad tillsyn

Planerade tillsyner omfattar både tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
Räddningstjänsten upprättar varje år en tillsynsplan som anger vilka typer av byggnader eller verksamheter som ska besökas. I huvudsak är det verksamheter där det vistas många människor och där det finns risk för att personskador uppstår t ex hotell, vårdboenden, skolor och samlingslokaler.

Vid en tillsyn enligt LSO kontrolleras både det byggnadstekniska brandskyddet och det organisatoriska brandskyddet. Då ansvaret för brandskyddet är delat mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare är det viktigt att båda parter finns med vid tillsynen. Om det finns brister i brandskyddet kan räddningstjänsten meddela ett föreläggande om rättelse. Föreläggande kan förenas med förbud eller vite.

Vid en tillsyn enligt LBE kontrolleras att hanteringen sker enligt de föreskrifter som finns. Om det finns brister i hanteringen kan räddningstjänsten meddela ett föreläggande om rättelse. Föreläggande kan förenas med förbud eller vite. I värsta fall kan tillståndet återkallas.

Tillsyn direkt

Tillsyn direkt omfattar händelsebaserad tillsyn enligt lagen om brandfarlig vara och lagen om skydd mot olyckor.
Detta kan initieras genom allmänhetens respons eller vid misstanke om brister i brandskyddet eller andra indikationer om att behov av tillsyn finns.

Tematillsyn

Tematillsyner görs för att höja medvetenheten hos allmänheten samt skapa uppmärksamhet kring ett visst problemområde inom tillsynsområdet.
Dessa tillsyner är ofta förknippade med tillfälliga arrangemang, årliga företeelser som exempelvis julkampanjer, eller årliga festivaler. Men det kan också handla om företeelser eller trender i samhället där det anses angeläget att förebygga risker för brand.

Tillsyn av farlig verksamhet

Tillsyn av farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor genomförs enligt särskild plan.
Tillsyn i dessa fall genomförs oftast i samverkan med länsstyrelse och eventuellt andra berörda myndigheter.

Kontakt

Brandstationen Sunne Räddningstjänst
E-post: raddningstjansten@sunne.se
Tel: 0565-163 50
Besök: Brandstationen, Villagatan 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne

Conny Sundberg
Brandinspektör
E-post: conny.sundberg@sunne.se
Tel: 0565-163 56
Besök: Villagatan 13
Adress: 110.Räddningstjänsten, 686 80 Sunne

Mats Moberg
stf. Räddningschef
E-post: mats.moberg@sunne.se
Tel: 0565-163 58, 070-518 01 58
Besök: Brandstationen, Villag. 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne