Riskobjekt

Sunne kommuns risk- och sårbarhetsanalys är ett pågående arbete för att utveckla förmågan att hantera kriser. Bland annat kartlägger vi om det finns anläggningar och verksamheter som kan innebära fara för allvarliga skador på människor eller miljö vid en olycka.

Samtliga statliga myndigheter, kommuner och regioner ska enligt lagar och förordningar göra en risk- och sårbarhetsanalys (RSA).

Sunne kommun analyserar vilka extraordinära händelser som kan inträffa i fredstid, identifierar samhällsviktiga verksamheter och beroenden, analyserar risker och sårbarheter samt identifierar behov av åtgärder.

Bedömningen görs utifrån de mest kritiska beroenden som finns och de risker/händelser som mest sannolikt kan inträffa. 

De värden som ska skyddas i arbetet med skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar utgår ifrån fem mål som riksdagen och regeringen har formulerat:

  • människors liv och hälsa
  • samhällets funktionalitet
  • demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter
  • miljön och ekonomiska värden
  • nationell suveränitet