Försäkringar

Du ska i första hand använda egna försäkringar innan du riktar ett krav mot kommunen för en skada.

Handlar det om en ren olyckshändelse ska du alltid ställa skadeståndsanspråk till ditt försäkringsbolag.

För att kommunen ska bli skadeståndsskyldig krävs som regel att skadan är orsakad genom fel eller försummelse. Olyckan ska också falla inom ramen för ansvarsområdet, det vill säga att kommunen 

 • äger aktuell mark eller byggnad
 • sköter gatan eller gångbanan
 • är ansvarig för verksamheten

Anser du utifrån ovanstående att kommunen har orsakat skadan kan du göra en anmälan och begära skadestånd. Blankett finns nedan.

Ansvarsförsäkringar

Här kan du läsa om Sunne kommuns ansvarsförsäkringar och om hur du anmäler en skada och om skadeståndsanspråk kan ställas på kommunen.

Vems ansvar?

Du ska i första hand använda egna försäkringar (till exempel fordonsförsäkring, hem- eller olycksfallsförsäkring) innan du riktar ett krav mot kommunen. Handlar det om en ren olyckshändelse, ska du alltid ställa skadeståndsanspråk till ditt försäkringsbolag.

Skadeståndsanspråk

För att kommunen ska anses vara skadeståndsskyldig krävs som regel att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse och att olyckan faller inom ramen för Sunne kommuns ansvarsområde. 

Kommunen ska då vara:

 • Fastighetsägare, äga aktuell mark eller byggnad
 • Ansvarig väghållare, svara för gatans eller gångbanans skötsel
 • Ansvarig för verksamheten, till exempel skolverksamhet

Anser du att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse kan du göra en anmälan till kommunen och begära skadestånd. 

Typ av skada

 • Personskada
  En personskada kan till exempel handla om att du halkat omkull och brutit armen
 • Egendomsskada
  En egendomsskada som till exempel att en gren har blåst ner och skadat din bil
 • Vattenskada
  Till exempel om vatten tränger upp i din golvbrunn

 

Deltar du i någon verksamhet som omfattas av kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och deltagare i andra grupper, gäller andra villkor, läs mer här.