Brottsförebyggande arbete

Det lokala rådet för trygghet arbetar främst för att göra Sunne ännu tryggare att leva och vistas i. Kommunen arbetar också förebyggande med alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel, förkortat ANDTS. Arbetet görs i samverkan med polisen och närliggande kommuner.

ANDTS

ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Det förebyggande arbetet sker på nationell, regional och lokal nivå. I Sunne kommun är det individ- och familjeomsorgen som ansvarar för ANDT, som en del i folkhälsoarbetet.

Att begränsa skadorna av ANDTS är viktigt för att öka folkhälsan, höja livskvaliteten och välfärden i vårt samhälle. Det kräver långsiktighet, uthållighet och samverkan mellan olika aktörer.

Sunne kommun samarbetar med Hagfors, Munkfors och Torsby kommuner samt länsstyrelsen och kommunpolis i det brottsförebyggande arbetet. Samordnare för respektive kommun träffas regelbundet och arbetar då med den gemensamma problembilden för norra Värmland.

Det ANDTS-preventiva arbetet styrs genom Sunne kommuns drogpolitiska program. Det vägleder kommunens anställda i verksamheterna och utvecklingsarbetet.

 

 

Lokala rådet för trygghet

I det lokala rådet för trygghet samarbetar Sunne kommun med  polisen och regionen. Rådet arbetar främst för att göra Sunne ännu tryggare att leva och vistas i. Detta sker bland annat genom ett systematiskt arbetssätt som kallas för EST - Effektiv samordning för trygghet. 

EST är ett systematiskt arbetssätt för samverkan mellan i första hand kommun, polis och fastighetsbolag för att öka tryggheten i till exempel ett bostadsområde. 

 

 

Medborgarlöfte

Polisen och Sunne kommun tecknar vartannat år ett gemensamt medborgarlöfte riktat till Sunneborna.

Medborgarlöfte handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om.

Polisen och Sunne kommun vill skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar. Trygghetsskapande åtgärder riktat mot trafikmiljön i centrala Sunne samt brott i nära relation sätts också i fokus.

En konkret åtgärd är att Sunne får en områdespolis som sköter kontakten med skolan och socialtjänsten.

En annan är att tänka brottsförebyggande när nya områden ska planeras och anläggas.

Medborgarlöftet gäller 2021-2022 och ser ut så här:

  • Tidigt upptäcka tecken på ungdomar som är på väg in i kriminalitet och droger
  • Rikta insatser mot droger bland unga och prioritera lagföring
  • Förebygga brott i nära relation
  • Brottsförebyggande arbete kring brott i nära relation
  • Förstärka förebyggande arbete med tidig upptäckt genom ANDT-insatser från årskurs 6 och stöd till tonårsföräldrar
  • Förebygga att ungdomar hamnar i riskmiljöer, kriminalitet och drogmissbruk
  • Sträva efter att få samtycke från föräldrar i de fall ungdomar testat positivt för narkotika eller befinner sig i riskzon för kriminalitet
  • Aktiv dialog, tillsägelse och rapportering av störande trafik i centrum. Riktade trafikkontroller mot buskörning i centrum samt drog- och rattfylleri
  • Samverkan kring trafikmiljön i centrala Sunne

Att arbeta brottsförebyggande är en viktig del i arbetet för att vi ska känna oss trygga och mår bra, här kan du läsa mer om hur Sunne kommun arbetar med mänskliga rättigheter.