Den 1 januari 2004 började en ny lag och förordning "Skydd mot olyckor" att gälla.

Stenar och vatten

Den nya lagstiftningen innebär bland annat att fastighetsägare och verksamhetsansvariga bör bedriva ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete. Brandskyddet bör även dokumenteras.

Enligt den nya lagstiftningen läggs ett tydligare ansvar på den enskilde att själv ansvara för att brandskyddet håller en bra nivå. I det allmänna rådet "Systematiskt brandskyddsarbete" (SRVFS 2004:3), se under rubriken Länkar, anges att alla byggnader och verksamheter oberoende av omfattning skall arbeta systematiskt med sitt brandskydd.

Det innefattar bland annat att det skall finnas:

  • Brandskyddsorganisation med brandskyddsansvarig
  • Utbildningsplaner för personal
  • Rutiner för kontroll, dokumentation och uppföljning av brister

Ett flertal av de byggnader som tidigare varit föremål för brandsyn får fortsättningsvis själva sköta kontrollen av brandskyddet på samma sätt som egenkontroll av arbetsmiljön genomförs.

Brandsyn som begrepp försvinner och ersätts av tillsyn där tyngdpunkten läggs på hur det systematiska arbetet bedrivs och den dokumentation som finns. I en föreskrift till lagstiftningen finns angivet att vissa byggnader och verksamheter dessutom skall redovisa sitt brandskydd skriftligt till kommunen.

Den skriftliga redogörelsen ska skickas in till räddningstjänsten i Sunne kommun. 

Blanketten hittar du i högermarginalen. Skriv ut den, fyll i och skicka till
Sunne kommun
110. Räddningstjänsten
686 80 Sunne

För mer information se länkar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under rubriken Länkar.

Kontakt

Jonny Persson
Brandinspektör
E-post: jonny.persson@sunne.se
Tel: 0565-163 54
Besök: Villagatan 13
Adress: 110.Räddningstjänst, 686 80 Sunne