Fastighetsägare och verksamhetsansvariga har ansvar för att det finns ett skäligt brandskydd. Vid tillsyn som görs av räddningstjänst kan dokumentation begäras ut.

Den 1 januari 2021 trädde förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, i kraft.
Det tidigare lagkravet (före 1 januari 2021) på att skriftlig redogörelse för brandskydd skulle lämnas in till kommunen är borttaget.

Ansvaret för brandskyddet kvarstår

Ägare och nyttjanderättshavare ska fortsatt se till att det finns ett skäligt brandskydd, och som en del i det bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.
Den dokumentation som finns över brandskyddet kan kommunen (räddningstjänsten/brandkåren) komma att begära ut eller vilja titta på vid en tillsyn.
Läs mer om tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor på MSB´s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) webbplats 

Kontakt

Brandstationen Sunne Räddningstjänst
E-post: raddningstjansten@sunne.se
Tel: 0565-163 50
Besök: Brandstationen, Villagatan 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne

Conny Sundberg
Brandinspektör
E-post: conny.sundberg@sunne.se
Tel: 0565-163 56
Besök: Villagatan 13
Adress: 110.Räddningstjänsten, 686 80 Sunne

Mats Moberg
stf. Räddningschef
E-post: mats.moberg@sunne.se
Tel: 0565-163 58, 070-518 01 58
Besök: Brandstationen, Villag. 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne