Här finner du råd och anvisningar om eldning utomhus av till exempel trädgårdsavfall och gräs, grillning och valborgsmässoeldar. Eldning inom område med detaljplan är förbjuden under tiden 1 april till 30 september.

ValborgseldAtt elda kan innebära risker för såväl människor, egendom och miljö. Väderförhållanden, bränslets egenskaper och omgivningen kan hastigt påverka och förändra eldens beteende. Eldning och grillning skall alltid ske med försiktighet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB):s anvisningar är en tolkning av tillämpliga lagar och regelverk. Råd och anvisningarna för eldning och grillning omfattar även valborgsmässoeldar.

Information

För att få svar på var eldning och grillning får ske, kan miljöförvaltningen i din kommun kontaktas. I vissa kommuner har även gatukontor/tekniska förvaltningen synpunkter på var eldning och grillning får ske. Reglerna kan skilja sig åt mellan olika kommuner så det är viktigt att sätta sig in i vilka regler som gäller för det aktuella området.

Räddningstjänsten eller länsstyrelsen utfärdar under vissa väderförhållanden eldningsförbud. Information om rådande förhållanden fås i massmedia, av länsstyrelsen eller räddningstjänsten men också från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap´s brandriskkartor. 

När det gäller eldning utomhus i mindre omfattning kan Du få råd av telefonsvarare på tel 054-15 50 15. Du får även råd genom att ringa brandstationen i Sunne 0565-163 50

Grillning

Brandrisken i området skall beaktas vid grillning, råder det eldningsförbud är det enligt lag förbjudet att grilla undantaget den egna trädgården och av kommunen iordningsställda grillplatser. Grillning på balkonger regleras av fastighetsägaren, Räddningstjänsten rekommenderar dock att inte grilla med öppen låga på balkonger.

För att minimera riskerna vid eldning i naturen rekommenderas användning av grillar eller fältkök. Om eld görs upp direkt på marken är det viktigt att rätt underlag väljs, grus- eller sandmark är att föredra. Elda inte på mossa eller torvmark och gör inte heller upp eld direkt på en berghäll då berget kan missfärgas och spricka. För att minska risken att elden sprider sig bör stenar läggas runt härden. Kvarvarande aska och glöd skall släckas ordentligt med vatten, släng aldrig aska i soporna eller i naturen utan att vara absolut säker på att glöden är släckt.

Valborgsmässoeldar

Vid planering av valborgsmässoeld skall faktorer så som avstånd till byggnader, vindriktning och vindstyrka samt bålets storlek beaktas. Observera att eldning ej får ske vid eldningsförbud eller vindhastigheter över 10 m/s.
Det kan krävas polistillstånd för Valborgmässoeldar. Kontakta Polismyndigheten på telefon 114 14 för mer information.

Att tänka på

 • Valborgsmässoeldens storlek bör begränsas till 8 meter i diameter och 3 meter på höjden.
 • Vid placering av valborgsmässoeldar skall rökens påverkan minimeras på kringliggande byggnader och vägar. Ett säkerhetsavstånd till byggnader på minst 50 m rekommenderas. Vid ogynnsamma vindförhållanden bör avståndet ökas.
 • Brandsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig. Exempel på utrustning är kopplad och trycksatt vattenslang eller vattenfylld tunna med hinkar.
 • En person som ansvarar för elden och dess bevakning skall utses.
 • Kontakta alltid fastighetsägaren i god tid innan eldningen. Fastighetsägaren kan ha synpunker på när och var eldning kan ske.

 • Tänk på att igelkottar håller till i ris- och lövhögar. Kontrollera därför alltid att ingen igelkott ligger i högen när du tänder Valborgsmässoelden! Plocka om hela högen om du är osäker, innan du tänder på.

Trädgårdsavfall

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom område med detaljplan är förbjuden under tiden 1 april - 30 september. Förbudet gäller dock inte Valborgsmässoeld.

Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i kommunens renhållningsordning.

Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandskyddsföreskrifter. 

Ett bra sätt att bränna trädgårdsavfall är att använda en tunna med en tilluftsöppning i botten. Tunnan gör att elden förblir kontrollerad och förhindras att spridas. Tänk på att gnistor ändå kan färdas genom luften och antända närområdet. Brandsläckningsutrustning skall finnas tillgängligt. Undvik att elda efter mörkrets infall eftersom detta kan uppfattas som en okontrollerad brand av allmänheten.

Tänk även här på att igelkottar håller till i ris- och lövhögar. Kontrollera därför alltid att ingen igelkott ligger i högen när du eldar upp trädgårdsskräpet! Plocka om hela högen om du är osäker, innan du tänder på. 

Ytbränning av gräs och åkermark

Att tänka på

 • Ett säkerhetsavstånd till byggnader på minst 50 m rekommenderas.  
 • Bränn av små områden åt gången. Vid ytbränning av åkermark är strängbränning en bra metod att använda för att lättare kontrollera elden.  
 • Arbeta mot vindens riktning så att det inte finns något bränsle kvar som kan brinna i områden som ligger i vindens riktning.
 • Avstå  hellre från eldning om du känner dig osäker på vindförhållanden. Chansa aldrig  
 • Vid eldning av större områden bör en skyddszon av antingen 2 meter plogad eller 10 meter räfsad yta  utföras. Genom att vattenbegjuta angränsande områden kan risken att branden sprider sig minska ytterligare.
 • Elda aldrig ensam och se till att ha en mobiltelefon på dig så att räddningstjänsten kan larmas på 112.  
 • Vatten skall alltid finnas till hands, t ex trycksatt vattenslang, vattenspridare eller gödselspridare med vatten.  
 • Eldningen skall vara avslutad innan mörkrets infall

Lagar och regelverk

 • Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778

För ytterligare information
På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida, finns mer information om eldning och grillning utomhus. För information om vilka regler som gäller i din kommun kontakta miljöförvaltningen.  

Kontakt

Brandstationen Sunne Räddningstjänst
E-post: raddningstjansten@sunne.se
Tel: 0565-163 50
Besök: Brandstationen, Villagatan 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne

Länkar