Räddningstjänsten i Sunne kommun har som huvuduppgifter att förhindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Kommunens tre brandstationer ligger i Sunne, Gräsmark och Lysvik.

Räddningstjänstens mål är att invånare och besökare ska leva och vistas i en säker och trygg  kommun. 

En stor del av Räddningstjänstens arbetet innefattar att hantera risker och förebygga att bränder och olyckor inträffar. Det görs bland annat genom tillsyn och samråd vid ny-, om - och tillbyggnationer.
Räddningstjänsten samverkar med andra aktörer och har också en omfattande utbildningsverksamhet inom området skydd mot olyckor. 

Information och rådgivning

En stor del av vårt arbete är fokuserat på att förebygga, utbilda, att informera och ge råd till både enskilda och företag. 

Kontakt

Brandstationen Sunne Räddningstjänst
E-post: raddningstjansten@sunne.se
Tel: 0565-163 50
Besök: Brandstationen, Villagatan 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne