Behöver du stöd och vill söka stödinsatser inom LSS, (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), så finns här information och kontaktuppgifter. Här står också om korttidsvistelse, särskilda boenden, avgifter och hjälpmedel.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), ger människor med funktionsnedsättning rätt till insatser om behov föreligger för att uppnå goda levnadsvillkor.

En sagolik höstdag

Stöd och insatser enligt LSS

Söker du stöd enligt LSS sker prövningen i två steg. Först fastställs om du tillhör någon av de tre grupperna lagen avser, de sk personkretsarna. Därefter prövas om du har rätt till den sökta insatsen. 

Vem kan få stöd enligt LSS?

Stöd enligt LSS kan ges till följande personkretsar;

 1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 2. personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder
 3. personer som till följd av andra stor och varaktig funktionsnedsättning, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och hjälp.

Insatser i LSS-lagen som kan sökas av vuxna med funktionsnedsättning:

 • Rådgivning och annat personligt stöd
  Insatsen råd och stöd ansvarar landstinget för. Det kan vara stöd i form av sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator el. dyl. För mer information kontakta Värmlands läns landsting (1177).
 • Personlig assistans
  Personlig assistans kan man få om funktionsnedsättningen gör att man har betydande svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet. Länk till mera info om personlig assistans.
 • Ledsagarservice
  Har du funktionsnedsättningar som gör att aktiviteter på egen hand inte är möjliga kan du beviljas ledsagarservice. Ledsagarservice innebär hjälp att komma ut på vardagliga fritidsaktiviteter utanför hemmet.
 • Kontaktperson
  En kontaktperson är en vän/medmänniska som kan ge dig råd i vardagssituationer, följa med på fritidsaktiviteter, besöka dig i hemmet och hjälpa till att minska isolering. 
 • Avlösarservice i hemmet
  Avlösarservice i hemmet gör det möjligt för anhöriga att få avlösning i omvårdnaden och därmed möjliggöra egna aktiviteter utanför hemmet.
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  Syftet med korttidsvistelse är att du som har en funktionsnedsättning ska kunna få rekreation och miljöombyte samt för att dina anhöriga ska få avlösning. Korttidsvistelse kan ske i korttidsboende, i en annan familj eller på annat sätt, till exempel i lägerform. 
 • Bostad med särskild service eller särskilt anpassad bostad för vuxna
  Boende med särskild service kan utformas på olika sätt. De vanligaste formerna är gruppbostad och servicebostad.  Mer information om kommunens LSS-boenden.
 • Daglig verksamhet
  Daglig verksamhet är en sysselsättningsform för dig i yrkesverksam ålder som inte har arbete eller utbildar dig och tillhör LSS personkretsar 1 eller 2.
  Mer om daglig verksamhet. 
 • Boendestöd
  Boendestöd är en insats för dig som tillhör LSS personkretsar,  har eget boende och behöver ett visst stöd i din vardag.

Individuell plan

Du som får stöd och service enligt LSS har rätt att begära en individuell plan som upprättas tillsammans med dig eller din företrädare. Planen ska utgå från dina egna önskemål och är till för att klargöra den enskildes behov av insatser samt underlätta samordningen mellan de olika organ som den enskilde får stöd av.

Förhandsbesked

Om en person tänker flytta till en annan kommun ska personen få veta i förväg vilken hjälp han eller hon kan få i den nya kommunen. Man söker då om något som kallas förhandsbesked hos LSS-handläggaren i den kommunen man tänker flytta till. Ansökan behandlas på samma sätt som om personen vore bosatt i kommunen.


 

Kontakt

Carolina Nilsson
LSS-handläggare
E-post: carolina.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-163 81
Besök: Långgatan 27
Adress: 43.LSS-handläggare, 686 80 Sunne