Få hjälp att anpassa din bostad

Du som har en funktionsnedsättning kan söka ekonomiskt bidrag för att anpassa din bostad. Syftet med bidraget är att ge dig som har en funktionsnedsättning möjligheten till ett självständigt liv i eget boende.

Bostadsanpassningsbidrag

För att få bostadsanpassningsbidrag gäller lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Du ska bo där permanent och behovet ska vara långvarigt eller bestående.

Du får inte bidrag om åtgärderna kan tillgodoses med hjälpmedel eller beror på byggnadstekniska brister, avsaknad eller avsevärda brister i grundläggande bostadsfunktioner. 

Exempel på åtgärder som du kan få bidrag till:

  • tröskelborttagning
  • breddning av dörr
  • ersätta badkar med duschplats
  • ramper
  • dörrautomatik.
Så söker du bostadsanpassningsbidrag

För att få bostadsanpassningsbidrag ska du skicka in en ansökan. Du kan antingen använda vår e-tjänst som finns överst på sidan, eller fylla i en blankett som du hittar under relaterade dokument. 

Handlingar som du ska bifoga ansökan:

  • Ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som visar att de åtgärder som bidrags söks för är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning.
  • En kopia av anbud/offert för de åtgärder som du önskar göra.  Anbudet/offerten är till för att storleken på bidraget ska kunna fastställas. Vid mer omfattande åtgärder kan det bli aktuellt med ritningar och teknisk beskrivning. 

Om du bor i en hyresrätt måste fastighetsägaren alltid godkänna att åtgärden får utföras.

Bor du i en bostadsrätt ska bostadsrättsföreningen godkänna åtgärder som ska utföras på fasader, i trapphuset och omgivningen utanför huset.

Om du bor tillsammans med någon annan som äger eller står på hyres- eller bostadsrättskontraktet som har nyttjanderätt måste de godkänna att anpassningen får utföras. Godkännandet ska vara skriftligt och skickas in tillsammans med din ansökan 

Återställningsbidrag

Fastighetsägarna till flerbostadshus kan ansöka om återställningsbidrag. Återställningsbidrag innebär ett ekonomiskt bidrag för att återställa en tidigare tillgänglighetsanpassad bostad. Ägare till småhus eller bostadsrätt kan inte söka återställningsbidrag. 

Det här gäller för bostadsanpassningsbidrag för service och reparation

Du kan ansöka om bidrag för reparation, service och besiktning av tekniskt avancerad utrustning som har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag. När anpassningen, exempelvis en hiss eller en automatisk dörröppnare, är installerad i ditt hem är du ägare av den. Då gäller konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. I och med det blir du också ansvarig för att bevara utrustningens funktion enligt tillverkarens instruktioner.

Reparationsbidraget täcker inte kostnader för skadegörelse, handhavande fel eller normalt bostadsunderhåll till exempel hålla hissen fri från snö, då du som ägare av utrustningen har ansvar för det.

Vid fel eller reparationsbehov ska du själv kontakta installatören eller annan entreprenör med lämplig kompetens.

Om du fått ditt bidrag beviljat är det du själv som beställer arbetet och ansvarar för att få det utfört.

Överklagan

Du kan överklaga kommunens beslut, genom att skicka överklagan till oss. Vi skickar den vidare med alla andra handlingar till förvaltningsrätten.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att handlägga ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden myndighetsutövning. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. 

Här kan du läs mer om hur vi behandlar personuppgifter