Vilket stöd kan du få?

Du som behöver särskild hjälp och stöd på grund av ett funktionshinder erbjuds olika former av stöd från samhället. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen reglerar vilket stöd du har rätt till.

Vill du ansöka om stöd enligt LSS ska du kontakta LSS-handläggaren i kommunen. Handläggaren ger dig information och vägledning om ansökan och olika stödinsatser.

Här kan du läsa mer om LSS, SoL och SFB och vad de innebär.