Tillgänglighet för dig med funktionshinder

Vi vill att Sunne kommun ska vara tillgänglig för alla. Oavsett vem du är, så ska kommunens fysiska miljöer, verksamheter och information vara öppen och tillgänglig för dig och för mig.

För att beskriva hur människor med funktionsnedsättning får tillgång till samhället, använder vi begreppet tillgänglighet.

Det kan handla om verksamheter, platser eller lokaler. Men det är inte bara gator, bibliotek, affärer och annat fysiskt som ska vara tillgängligt. Har du en funktionsnedsättning ska du också till exempel kunna ta del av information och kommunicera med politiker och tjänstemän i kommunen.

När vi pratar om funktionsnedsättning är det ofta rörelsehinder, syn- och hörselskador vi tänker på. Men även du som har allergi eller kognitiva funktionsnedsättningar, som exempelvis ADHD, har rätt att ta del av samhället på lika villkor som alla andra.

Lagar och regler om tillgänglighet

Sverige har antagit FN-konventionen om mänskliga rättigheter. Det betyder att alla människor ska ha lika rättigheter och skyldigheter att delta i samhället.

I den handikappolitiska planen från patient till medborgare, som har antagits av riksdagen, står det att samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga. För att uppnå detta måste samhället vara tillgängligt.

I Sverige har vi ett flertal lagar, regler och allmänna råd om tillgänglighet. All samhällsplanering och alla beslut ska därför bygga på lagstiftning, den nationella handlingsplanen för handikappolitiken och FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning.

Tillgänglighetsarbetet i Sunne kommun

Att arbeta med tillgänglighet är ett ständigt pågående arbete som inte har ett slut. Det ska genomsyra alla verksamheter i kommunen under all tid. För varje handling, utveckling, byggnation med mera ska tillgänglighet finnas med i alla beslut. Det är vad vi i Sunne kommun menar med tillgänglighet och det är så vi vill arbeta.

Tillgänglighetsråd

Tillgänglighetsrådet arbetar med frågor som har betydelse för människor med olika funktionsnedsättningar. Tillgänglighetsrådet främsta uppgift är att samla in och förbereda frågor från de olika funktionsrättsorganisationerna. Kommunen och tillgänglighetsrådet har en ständig dialog med varandra. 

Till rådet finns en referensgrupp som träffas före varje råd. Hit är samtliga funktionsrättsorganisationer välkomna med representanter. 

Referensgruppen utgör navet i tillgänglighetsrådets verksamhet. Den har som sin främsta uppgift att samla in och förbereda frågor från de olika organisationerna.