LSS och SFB, Stöd och service

Du som behöver särskild hjälp och stöd på grund av ett funktionshinder erbjuds olika former av stöd från samhället. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen reglerar vilket stöd du har rätt till.
SoL, Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen handlar om vilken hjälp du kan få från din kommun i form av ekonomiskt bistånd eller annan vård och omsorg.

LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS omfattar tre grupper som kallas lagens personkrets. Grupperna består av personer med:

 1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 2. betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 3. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

För att ha rätt till insatser enligt LSS ska den sökande omfattas av lagens personkrets och ha behov av den sökta insatsen.

Du kan få stöd med följande:

 1. Rådgivning och annat personligt stöd. (Ansökan görs till Regionen)
 2. Personlig assistans eller ekonomiskt stöd till sådan assistans.
 3. Ledsagarservice.
 4. Kontaktperson.
 5. Avlösarservice i hemmet.
 6. Korttidsvistelse utanför hemmet.
 7. Korttidstillsyn om du är skolungdom över tolv år.
 8. Bostad i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.
 9. Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för dig som är vuxen.
 10. Daglig verksamhet för dig i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar dig.

LSS-lagen är en rättighetslag vilket innebär att alla insatser är frivilliga.

SFB, Socialförsäkringsbalken

SFB, Socialförsäkringsbalken (2010:110) är en socialförsäkringslag. Du kan bland annat ha rätt till assistansersättning från Försäkringskassan om du har en funktionsnedsättning och behöver personlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka för grundläggande behov.

För barn och ungdomar

Följande insatser i LSS-lagen kan sökas av barn och ungdom
 1. Rådgivning och annat personligt stöd.
 2. Personlig assistans.
 3. Ledsagarservice.
 4. Kontaktperson.
 5. Avlösarservice i hemmet.
 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
 7. Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år.
 8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar.

Så här ansöker du om stöd

Vill du ansöka om stöd enligt LSS ska du kontakta LSS-handläggaren i kommunen, vill du ansöka om stöd enligt SoL ska du kontakta Individ och familjeomsorgen. Handläggaren ger dig information och vägledning om ansökan och olika stödinsatser. Blanketter finner du nederst på sidan. 

Ett ärende ska handläggas så snabbt som möjligt efter det att ansökan har kommit in men handläggningstiden får som längst vara fyra månader. Om stödbehovet eller föhållandena förändras kan handläggaren ompröva beslutet. Den kan innebära ändrade stödinsatser eller att insatserna ökar eller minskar i omfattning