Boendestöd för självständigt boende vid funktionsnedsättning

Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats som syftar till att stärka förmågan att klara vardagen i bostaden och ute i samhället.

Syftet med boendestöd är att stärka och utveckla den enskildes egna förmågor och resurser och det betyder att insatserna ska utformas så att de utgör ”hjälp till självhjälp”.

Boendestöd ska präglas av hög grad av delaktighet. Det vill säga att personalen gör saker tillsammans med den som behöver stödet så långt det är möjligt. Boendestödjaren stödjer den enskilde i att planera, genomföra och att vara delaktig i vardagssysslor.

Boendestöd riktar sig till personer med: 

  • psykiska funktionsnedsättningar
  • samsjuklighet 
  • neuropsykiatriskt funktionsnedsättningar 
  • kognitiv funktionsnedsättning mellan 18–64 år. 

För att beviljas boendestöd

För att beviljas boendestöd ska den enskilde, med stöd, klara ett eget boende och aktivt kunna medverka och delta i aktiviteterna. Insatserna ges med utgångspunkt att öka den enskildes självständighet och oberoende. 

Insatsen boendestöd bygger på delaktighet och stöd för att på sikt bli självständig. Om insatsen övergår till att bli kompenserande bör beslutet om insats omprövas, i syfte att utreda om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Boendestöd utgår alltid från kundens hem.