Behöver du stöd och vill söka stödinsatser inom LSS, (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), så finns här information och kontaktuppgifter. Här står också om korttidsvistelse, särskilda boenden, avgifter och hjälpmedel.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med funktionsnedsättning rätt till insatser om behov föreligger för att uppnå goda levnadsvillkor.

En sagolik höstdag

Stöd och insatser enligt LSS

Söker du stöd enligt LSS sker prövningen i två steg. Först fastställs om du tillhör någon av de tre grupperna som lagen avser, de sk personkretserna. Därefter prövas om du har rätt till den sökta insatsen. 

Vem kan få stöd enligt LSS?

Stöd enligt LSS kan ges till följande personkretsar;

 • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder
 • personer som till följd av andra stora och varaktiga funktionsnedsättningar, som uppenbart inte beror på normalt åldrande,  som har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och hjälp.
   

  Följande insatser i LSS-lagen kan sökas av barn och ungdom;

 • Rådgivning och annat personligt stöd
  Insatsen råd och stöd ansvarar landstinget för. Det kan vara i form av stöd från sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator el dyl. För mer information kontakta Värmlands läns landsting (1177).
 • Personlig assistans
  Personlig assistans kan man få när man har en funktionsnedsättning som ger betydande svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet.

      Länk till info om personlig assistans

 • Ledsagarservice
  Har du funktionsnedsättningar som gör att aktiviteter på egen hand inte är möjliga kan du beviljas ledsagarservice. Ledsagarservice innebär hjälp att komma ut på fritidsaktiviteter utanför hemmet.  
 • Kontaktperson
  En kontaktperson är en vän/medmänniska som kan ge dig råd i vardagssituationer, följa med på fritidsaktiviteter, besöka dig i hemmet och hjälpa till att minska isolering. 
 • Avlösarservice i hemmet
  Avlösarservice i hemmet gör det möjligt för anhöriga att få avlösning i omvårdnaden och därmed möjliggöra egna aktiviteter utanför hemmet.
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  Syftet med korttidsvistelse är att du som har en funktionsnedsättning ska kunna få rekreation och miljöombyte samt för att dina anhöriga ska få avlösning. Korttidsvistelse kan ske i korttidsboende, i en annan familj eller på annat sätt, till exempel i lägerform. Mer information om kommunens korttidshem.
 • Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år
  För skolungdomar över 12 år med funktionsnedsättning finns korttidstillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven när föräldrarna studerar eller förvärvsarbetar. Mer information om kommunens korttidshem.
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
  De barn och ungdomar som genom en omfattande funktionsnedsättning inte kan bo hos sina föräldrar kan bo i annan familj, så kallat familjehem, eller i bostad med särskild service. Mer information om kommunens LSS-boende för barn och ungdom.

Individuell plan

Du som får stöd och service enligt LSS har rätt att begära en individuell plan som upprättas tillsammans med dig eller din företrädare. Planen ska utgå från dina egna önskemål är till för att klargöra den enskildes behov av insatser samt underlätta samordningen mellan de olika organ som den enskilde får stöd av.

Förhandsbesked

Om en person tänker flytta till en annan kommun ska personen få veta i förväg vilken hjälp han eller hon kan få i den nya kommunen. Man söker då om något som kallas förhandsbesked hos LSS-handläggaren i den kommunen man tänker flytta till. Ansökan behandlas på samma sätt som om personen vore bosatt i kommunen.

Kontakt

Carolina Nilsson
LSS-handläggare
E-post: carolina.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-163 81
Besök: Långgatan 27
Adress: 43.LSS-handläggare, 686 80 Sunne

Linda Örnborg
Socialsekreterare
E-post: linda.ornborg@sunne.se
Besök: Älvgatan 38
Adress: 29. Älvgatan 38, 686 80 Sunne