På den här sidan kan du läsa om god man och förvaltare. När en person som på grund av sjukdom behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan en god man eller förvaltare utses.

Skillnaden mellan god man och förvaltare

God man eller förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det kan bero på att man är sjuk och behöver hjälp med ekonomisk förvaltning, rättshandlingar, personlig omvårdnad med mera. Ett godmanskap är frivilligt och bygger på ett samarbeta mellan den enskilde och gode mannen.

Pelargoner

En god man fungerar som en ersättare/ombud för den enskilde. Gode mannen kan inte göra något utan den enskildes samtycke.

En förvaltare kan utses när ett godmanskap inte är tillräckligt. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd och personen förlorar hela eller delar av sin rättshandlingsförmåga. Förvaltarskap infördes 1989 och ersatte den gamla omyndighetsförklaringen.

I förvaltarskap behöver förvaltaren inte ha den enskildes samtycke.

Godmanskap

För att få god man eller förvaltare måste den enskilde ha en sjukdom, psykisk störning, försvagad hälsa eller liknande förhållanden som gör att den enskilde inte själv kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

  • Förvalta egendom – innebär hjälp och stöd med att sköta personens ekonomi, exempelvis ta hand om pension och bidrag, betala räkningar, lämna fickpengar med mera
  • Bevaka rätt – innebär hjälp och stöd när det gäller kontakter med myndigheter  till  exempel när man ska skriva avtal, beslut ska överklagas, söka bostadstillägg med mera
  • Sörja för person- innebär hjälp och stöd så att personen ska få rätt vård och att vården utförs på rätt sätt men det innebär inte att godemannen ska sköta omvårdnaden

Förvaltarskap

Förvaltare kan utses när det inte är tillräckligt med god man. Genom att förvaltare utses förlorar den enskilde hela eller delar av sin rättshandlingsförmåga. Förvaltaren har sista ordet (beslutanderätten) i frågor som gäller bland annat ekonomi och när avtal ska skrivas.
Ett förvaltarskap är en mycket ingripande åtgärd och förvaltare får endast utses om det inte är tillräckligt med god man.
För att förvaltare ska kunna utses måste behovet styrkas genom ett särskilt läkarintyg.

Tingsrätten beslutar

Det är tingsrätten som fattar beslut om anordnande, utökning eller minskning av godmanskap och förvaltarskap. Det är också tingsrätten som upphäver godmanskap och förvaltarskap.
Det är överförmyndarnämnden som tar beslut om det blir aktuellt med byte av god man eller förvaltare.