Vill du ansöka om stöd enligt LSS ska du kontakta LSS-handläggaren i kommunen. Handläggaren ger dig information och vägledning om ansökan och olika stödinsatser.

Detta händer med din ansökan - steg för steg

 1. Kontakt tas 

  Den enskilde eller en anhörig/god man tar kontakt med en LSS-handläggare som beslutar om insatser enligt Lag om stöd och servise till vissa funktionshindrade (LSS)

 2. Information 

  Handläggaren ger information och vägledning om ansökan och olika stödinsatser

 3. Ansökan 

  Den enskilde eller anhörig/god man avgör om man vill ansöka om stöd och vilken stödinsats man ansöker om. Ansökan kan göras skriftlig eller muntlig

 4. Utredning  

  Handläggaren gör en utredning om stödbehovet. Ibland behövs annan information, som t.ex. intyg eller uppgifter från läkare, psykolog eller annan myndighet, som tidigare gjort en utredning

 5. Prövning  

  Ansökan prövas utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Prövningen sker alltid utifrån individuella behov

 6. Beslut 

  Stödinsats beviljas

  Handläggaren fattar ett beslut om vilken insats den sökande har rätt till och omfattningen av insatsen. Beslutet meddelas till den sökande.

  Avslag

  Om den enskilde inte har rätt till den sökta insatsen ges ett skriftligt beslut om avslag. Avslag kan också ges för en del av ansökan, dvs att stödinsatsen inte beviljas i den omfattning som sökande begärt. Skäl för avslag kan vara att insatsen kan tillgodoses på annat sätt eller att ansökan gäller stödinsatser som är mer omfattande än vad man har rätt till enligt lagstiftningen.

  Överklagan
  Ett beslut om avslag kan överklagas till Länsrätten. Information om hur man överklagar lämnas tillsammans med beslutet. För att överklaga vänder du dig till din handläggare. Din överklagan skickas till socialnämnden och måste vara insänd till socialnämnden inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Länsrätten har möjlighet att ändra socialnämndens beslut. 

 7. Beslutet verkställs

  När beslutet är klart kan stödinsatserna påbörjas

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Med handläggningstid menas tiden från ansökan till beslut. Ett ärende ska handläggas så snabbt som möjligt efter det att ansökan har kommit in men handläggningstiden får som längst vara fyra månader. 

Omprövning av beslut

Om stödbehovet eller föhållandena förändras kan handläggaren ompröva beslutet. Den kan innebära ändrade stödinsatser eller att insatserna ökar eller minskar i omfattning.

Kontakt

Carolina Nilsson
LSS-handläggare
E-post: carolina.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-163 81
Besök: Långgatan 27
Adress: 43.LSS-handläggare, 686 80 Sunne

Linda Örnborg
Socialsekreterare
E-post: linda.ornborg@sunne.se
Besök: Älvgatan 38
Adress: 29. Älvgatan 38, 686 80 Sunne