Här finns information om avgifter för äldreomsorg och handikappomsorg så som till exempel hemtjänst, boende, dagverksamhet och avlastning.

Hemtjänst, avlösning, ledsagning

Avgiften för hemtjänst är 500 kronor per timme upp till 4,5 timmar per månad. Högsta avgift är maxtaxa enligt lag per månad.

Särskilt boende

Omvårdnadsavgiften i särskilt boende är 2 139 kronor per månad. Den som bor i särskilt boende för äldre betalar därutöver hyra och mat.

Dagverksamhet

Dagvård, dagrehabilitering, demensdagvård har en fastställd avgift på 110 kronor per dag inklusive resor till och från dagverksamheten.

Avlastning, korttidsboende, och växelvård

Vårdavgiften för avlastning, korttidsboende och växelvård, enligt socialtjänstlagen, är max 71:30 kronor per dygn och en matavgift på 132 kronor per dygn.  

Trygghetslarm

Kostnaden för trygghetslarm är 408 kronor per månad för abonnemang och teknisk utrustning. Utryckningar är avgiftsfria.

Matdistribution

Maten kostar 59 kronor per portion för kyld mat och 70 kronor per portion för varm mat. Den betalas utöver maxtaxa. Näringsdrycker kostar 13 kronor styck och dessert till varm mat kostar 21 kronor per portion

Förbehållsbelopp

För att garantera att alla har en minsta summa att leva på, när avgifterna är betalda, finns ett lagreglerat förbehållsbelopp. Det ska täcka hushållskostnader. Vid beräkning av förbehållsbeloppet tas hänsyn till ökade matkostnader i särskilt boende och kostnader för god man.

Förbehållsbeloppet jämförs med nettoinkomsten och är 5 373 kr per månad för ensamstående och 4 540 kr per person och månad för gifta och sammanboende. Till beloppet läggs boendekostnad.

Återkommande extra kostnader, som den enskilde har på grund av sitt funktionshinder, kan efter individuell prövning läggas till förbehållsbeloppet om inte dessa kostnader täcks av handikappersättning via försäkringskassan.

Vid beräkning av avgift räknas inkomster efter skatt och avkastning av kapital som inkomst samt även bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg.

Kvarboende

Om den ena maken flyttar till ålderdomshem, sjukhem eller gruppboende ska det vara möjligt för den andra att bo kvar i det tidigare gemensamma hemmet med rimliga ekonomiska villkor, vilket kommunen ska beakta när avgiften fastställs.

Beslut om avgift

Den enskilde är skyldig att informera om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka avgiften. Den som inte är nöjd med kommunens beslut om avgift eller uträkning av förbehållsbelopp kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten.

Kostnader för LSS

Alla insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är i princip kostnadsfria, men några undantag finns. Du betalar exempelvis för din mat, hyra och dina kostnader i samband med aktiviteter samt för HSL-insatser (hjälp från distriktssköterska eller rehabiliteringspersonal). Hemsjukvårdsavgiften är 200 kronor per tillfälle och ingår i maxtaxan. 

Ekonomiskt stöd till pensionärer

Du som saknar eller har låg pension har möjlighet att ansöka om extra ekonomiskt stöd i form av bostadstillägg till pensionärer och äldreförsörjningsstöd.
Läs mer om ekonomiskt stöd under Pensionsmyndigheten.

Kontakt

Sofia Jonsson
Handläggare avgifter eget boende
E-post: sofia.jonsson@sunne.se
Tel: 0565-162 75
Besök: Storgatan 45
Adress: Postkod: 28, 686 80 Sunne

Tina Johansson
Handläggare avgifter i särskilt boende
E-post: tina.johansson@sunne.se
Tel: 0565-163 14
Besök: Storgatan 45
Adress: Postkod 28, 686 80 Sunne