Allmänna utskottet bereder ärenden som bland annat rör ekonomi och personal samt ärenden som rör kommunstyrelsens övergripande ledning och styrning.

Förutom att bereda ärenden har allmänna utskottet rätt att besluta i vissa frågor. Utskottet har också uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde.

Allmänna utskottet är kommunens personalorgan, som har rätt att ingå kollektivavtal, och är även kommunens pensionsmyndighet.

Allmänna utskottets verksamhetsområden

Ärenden som behandlas berör i huvudsak:

  • Ekonomi, personal, organisation, IT
  • Samhällsbyggnad såsom detaljplaner, infrastruktur och säkerhet
  • Gator, renhållning, vatten, avlopp, köp och försäljning av fastigheter, kost
  • Kultur, näringsliv, sysselsättning, turism och fritid

Beslutsvägar

  • Allmänna utskottet beslutar i ärenden där rätten att besluta har lämnats över till utskottet
  • Övriga ärenden förbereds och lämnas med förslag på beslut till kommunstyrelsen
  • Innebär ärendet ett principiellt beslut eller är av större vikt ska det beslutas av kommunfullmäktige

Allmänna utskottet

Tobias Eriksson (S), ordförande
Henrik Frykberger (M), vice ordförande

Kontakt

Tobias Eriksson
kommunstyrelsen 1:e vice ordf,allmänna utskottet ordf, kommunfullmäktige, krisledningsnämnden
E-post: tobias.eriksson@sunne.se
Tel: 070-185 02 82
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Gunilla Nyström
Enhetschef kommunkansliet
E-post: gunilla.nystrom@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Linda Johansson
Tf. kommunalråd, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, bildningsutskottet
E-post: linda.johansson@sunne.se
Tel: 0565-168 05
Adress: 076-104 28 44

Adress:
Sunne kommun
1. Allmänna utskottet
686 80 Sunne

Besöksadress:
Kommunhuset, Kvarngatan 4

E-post: kommun@sunne.se