Allmänna utskottet bereder ärenden som bland annat rör ekonomi och personal samt ärenden som rör kommunstyrelsens övergripande ledning och styrning.

Förutom att bereda ärenden har allmänna utskottet rätt att besluta i vissa frågor. Utskottet har också uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde.

Allmänna utskottet är kommunens personalorgan, som har rätt att ingå kollektivavtal, och är även kommunens pensionsmyndighet.

Allmänna utskottets verksamhetsområden

Ärenden som behandlas berör i huvudsak:

  • Ekonomi, personal, organisation, IT
  • Samhällsbyggnad såsom detaljplaner, infrastruktur och säkerhet
  • Gator, renhållning, vatten, avlopp, köp och försäljning av fastigheter, kost
  • Kultur, näringsliv, sysselsättning, turism och fritid

Beslutsvägar

  • Allmänna utskottet beslutar i ärenden där rätten att besluta har lämnats över till utskottet
  • Övriga ärenden förbereds och lämnas med förslag på beslut till kommunstyrelsen
  • Innebär ärendet ett principiellt beslut eller är av större vikt ska det beslutas av kommunfullmäktige

Under rubriken Kontakt ser du allmänna utskottets ordförande och kontaktuppgifter till allmänna utskottet. Där hittar du också kontaktuppgifter till samtliga politiker. 

Kontakt

Tobias Eriksson
kommunfullmäktige
E-post: tobias.eriksson@sunne.se
Tel: 070-185 02 82
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Henrik Frykberger
kommunstyrelsen 2:e vice ordf, krisledningsnämnden vice ordf, allmänna utskottet vice ordf, kommunfullmäktige
E-post: henrik.frykberger@sunne.se
Tel: 0565-160 42, 073-071 79 45


E-post: kommun@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Allmänna utskottet, 686 80 Sunne