Inbjudan till halvdagsutbildning i systematiskt brandskyddsarbete 14 april 2021. Personal som är ansvarig för verksamheten inom företaget är också ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet.

Kursen den 14 april

Målsättning

Deltagaren skall efter genomgången kurs ha sådana kunskaper att han/hon på ett organiserat sätt kan arbeta med systematiskt brandskyddsarbete som innebär att man planerar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. 

Systematiskt brandskyddsarbete

Personal som är ansvarig för verksamheten inom företaget är också ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet. Det gäller alla företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ansvaret är ytterst ledningens men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och personal är viktiga i sammanhanget.

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska alla byggnader och anläggningar ha ett skäligt brandskydd. 

I SRVFS 2004:3 har Räddningsverket gett sin tolkning att detta innebär att man också bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete. Det betyder att det bör finnas ett systematiskt brandskyddsarbete för alla byggnader, dock i varierande omfattning.

Det ökar säkerhetsnivån och därmed förtroendet för ditt företag. Det är ett allmänt råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Kontakt

Mats Moberg
stf. Räddningschef
E-post: mats.moberg@sunne.se
Tel: 0565-163 58, 070-518 01 58
Besök: Brandstationen, Villag. 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne

Vill du veta mer:
Kontakta räddningstjänsten. Ansvarig för externutbildning är stf. räddningschef Mats Moberg, tel 0565 -163 58.