Ska du installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten måste du anmäla det till kommunens enhet miljö, plan och bygg.

När skall en anmälan för en värmepump göras?

Om du ska installera en värmepump  ska du anmäla det till kommunen. Vi bedömer sedan om ytterligare prövning - utöver vanlig anmälan - behövs. 

Handlingar som ska bifogas till din anmälan

Skiss över fastigheten med uppgift om kringliggande vattentäkter och andra känsliga verksamheter i fastighetens omedelbara närhet (vattenledningar och avloppsledningar, fornminnen etc). 

Så behandlas ditt ärende

  1. Anmälan skickas skickas in av dig, se kontaktinformation under rubriken Kontakt 
  2. Vi granskar din anmälan
  3. Du får besked om medgivande eller förbud

Handläggningstid

6 veckor om du lämnat in fullständig anmälan.

Kostnad

Handläggningsavgift enligt gällande kommunal taxa, se dokument under rubriken Dokument.

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas. Första instans är länsstyrelsen. Information om hur man överklagar skickas med beslutet.

Kontakt

Maria Röjder
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
E-post: maria.rojder@sunne.se
Tel: 0565-162 96
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Länkar