Ska du installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten måste du skicka in en anmälan eller en ansökan till miljö- och byggenheten. Du behöver inte anmäla luftvärmepumpar.

Anmälan eller ansökan?

Bor du utanför vattenskyddsområde och planerar att installera en värmepump med effekt upp till 10 MW räcker det med en anmälan. Om du bor inom ett vattenskyddsområde, ska du skicka in en ansökan. Det är samma blankett/e-tjänst du ska använda för både anmälan och ansökan.

För anmälan enligt miljöprövningsförordningen om värmepump med effekt på 10 MW eller mer behöver du skicka in en anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Handlingar som ska vara med

  • En korrekt ifylld anmälan eller ansökan
  • Situationsplan, helst i skala 1:400, som visar placering av borrhål/slangar/rör i mark/vatten (djup, förankring etc), avstånd till tomtgräns, eventuell dricksvattenbrunn och avloppsanläggning.

Lokalisering

Lokalisering av värmepumpsanläggningar ska alltid väljas med hänsyn till andra närliggande anläggningar. Vid borrning för bergvärme ska rekommenderade skyddsavstånden enligt SGUs vägledning Normbrunn -16 följas:

  • 30 meter mellan energibrunn och borrad vattentäkt
  • 20 meter mellan energibrunn och grävd vattentäkt
  • 30 meter mellan energibrunn och enskilt avlopp
  • 20 meter mellan energiborrhål

Saknas energi- och vattenbrunnar på omgivande fastigheter är rekommendationen att placera energiborrhålet minst 10 meter innanför tomtgräns för att inte påverka grannarnas möjligheter att borra ny energibrunn.

Grannyttrande

Om du planerar att placera energibrunn närmare än 20 meter från din grannes fastighetsgräns anser miljö- och byggenheten att grannen är berörd. Kopia på dina ansökningshandlingar skickas till dina grannar för eventuellt yttrande.

Handläggning

Vi handlägger ditt ärende inom 6 veckor från och med att vi fått in en komplett anmälan. Du får installera din värmepump tidigast sex veckor efter att miljö- och byggenheten har tagit emot en komplett anmälan eller när du fått ditt beslut. Handläggning av tillståndsansökan kan ta längre tid. 

Avgift

En avgift baserat på kommunens fastställda taxa kommer att tas ut för handläggning av anmälan/ansökan.

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas. Första instans är länsstyrelsen. Information om hur man överklagar skickas med beslutet.

Kontakt

Eeva Talsi
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
E-post: eeva.talsi@sunne.se
Tel: 0565-160 45
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Länkar